HH Auto Travnik
Oglas o popuni radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme
Oglas o popuni radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme
Aktuelno

Bolnica Travnik zapošljava veći broj lica, dio na određeno, a dio na neodređeno vrijeme

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 10- 9588 od 3.12.2019.godine, v.d.Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik, raspisuje:

OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Na neodređeno vrijeme za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1) Jednog SSS fizioterapeutskog tehničara – u Hiruršku službu, odsjek fizijatrije u radni odnos na neodređeno vrijeme

2) Jednog VKV kuhara — u Tehničku službu u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove šefa kuhinje

 

Na odredeno vrijeme za popunu upražnjenih radnih mjesta:

3) Dva SSS fizioterapeutska tehničara u Hiruršku službu, odsjek fizijatre u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

4) Jedne medicinske sestre — tehničara u Ginekološko porodajnu službu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

5) Dvije akušerke — u Ginekološko porođajnu službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

6) Jednog SSS laboratorijskog tehničara — u Biohemijsko hematološku službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

7) Jednog višeg laboratorijskog tehničara ili po Bolonjskom sistemu školovanja jednog ing.medicinske laboratorijske dijagnostike sa 180 ECTS bodova — u Biohemijsko hematološku službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

8) Četiri NK radnice — na poslove higijeničarke — servirke u Administrativnu službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

9) Jednog KV krojača — u Tehničku službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci i

10) Jednog KV kuhara – u Tehničku službu u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) i tačkom 3) -Završenu srednju medicinsku školu fizioterapeutskog smjera -6 mjeseci radnog iskustva i – licenca za samostalan rad.
Pod tačkom 2) -Završenu školu za VKV kuhara i -2 godine radnog iskustva
Pod tačkom 4) -završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera -1 godina radnog iskustva i -licenca za samostalan rad
Pod tačkom 5) -završenu srednju medicinsku školu akušerskog smjera -1 godina radnog iskustva i -licenca za samostalan rad

Pod tačkom 6) -završenu medicinsku školu laborantskog smjera -1 godina radnog iskustva i -licencu za samostalan rad
Pod tačkom 7) -završena viša medicinska škola laboratorijskog smjera ili po osnovu bolonjskog sistema školovanja završen zdravstveni fakultet za zanimanje ing.med.laboratorijske dijagnostike sa 180 ECTS bodova -2 godine radnog iskustva i -licenca za samostalan rad
Pod tačkom 8) -Završenu osmogodišnju školu
Pod tačkom 9) -završenu srednju školu za KV krojača i -6 mjeseci radnog iskustva

Pod tačkom 10) -završenu srednju školu za KV huhara i -6 mjeseci radnog iskustva

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

-Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju za sve tačke oglasa

-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj:

za tačke 1) i 3) srednjoj medicinskoj školi fizioterapeutskog smjera

za tačku 2) školi za VKV kuhara

za tačku 4) srednjoj medicinskog školi opšteg smjera

za tačku 5) srednjoj medicinskoj školi akušerskog smjera

za tačku 6) srednjoj medicinskoj školi laboratorijskog smjera

za tačku 7) višoj medicinskoj školi laboratorijskog smjera ili po Bolonjskom sistemu školovanja završenom zdravstvenom fakultetu za zanimanje ing.med.laborat dijagnostike sa 180 ECTS bodova

za tačku 8) ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi

za tačku 9) srednjoj školi za KV krojača

za tačku 10) srednjoj školi za KV kuhara

-Ovjerene kopije svjedožbi 1,11,111 i IV razreda

za tačke 1 i 3) fizioterapeutskog smjera

za tačku 4) opšteg smjera

za tačku 5) akušerskog smjera

za tačku 6) laboratorijskog smjera

za tačku 7) prosjek ocjena u toku školovanja na višoj med.školi ili zdravstvenom fakultetu

za tačke 2) i 10) svjedožbe 1,11 i III razred srednje škole za KV kuhare

za tačku 9) svjedožbe 1,11 i 111 razreda završene srednje škole za KV krojača

-Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za tačke 1), 2),3),4),5) i 6)

-Važeće licence za samostalan rad za tačke 1),3),4),5),6) i 7)

-Potvrda o radnom iskustvu za tačke 1),2),3),4),5),6),7), 9) i 10)

-Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti (odnosi se za sve tačke oglasa)

-Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH (odnosi se za sve tačke oglasa).

Obavijest o raspisivanju oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje” dana 11.12.2019.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici J.U. Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobodenje”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom će se održati intervjui, a sa kandidatima: pod rednim brojevima 1,3,4,5,6,i 7 zakazati će se i pismeni test koji će sadržavati 5 pitanja, a sa kandidatima pod rednim brojevima 2, 9 i 10 pored intervjua, pismenog testa obaviće se i praktični ispit.

Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas izvršiti će Komisija za provodenje javnog oglasa.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da 11 odredenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: J.U. Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provodenje javnog oglasa” “, ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik