Sveučilište/Univerzitet Vitez
Danas u 17 sati javna rasprava: Odluka o komunalnim redarima
Danas u 17 sati javna rasprava: Odluka o komunalnim redarima
Aktuelno

Danas u 17 sati javna rasprava: Odluka o komunalnim redarima

Iz Općine Travnik prethodnih su dana obavijestili građane općine Travnik, a mi ovom prilikom napominjemo, da će se glavna javna rasprava vezana za nacrt odluke o komunalnim redarima održati danas, 22.09.2020. godine (UTORAK) u Centru za kulturu općine Travnik u 17:00 sati.

U nastavku donosimo predmetni nacrt:

 

 

Na osnovu člana 183. Odluke o komunalnom redu („Službene novine općine Travnik“, broj 13/18) a u vezi sa članom 44. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/13), Općinsko vjeće Travnik na sjednici koja je održana dana___________ 2020 godine, d o n o s i

O D L U K U

o komunalnim redarima

(N A C R T)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način organizovanja komunalnih redara na području općine Travnik (u daljem tekstu: redari), nadležnost redara, radnopravni status redara, način i postupak vršenja kontrole, obaveze i ovlaštenja redara, prava i obaveze subjekta kontrole i druga pitanja od značaja za obavljanje kontrole prema važećim propisima na području općine Travnik.

Član 2.

Kontrolu u komunalnoj oblasti u primjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (u daljem tekstu: zakon), Odluke o komunalnom redu i  drugih propisa iz komunalne oblasti vrše komunalni inspektori, a u tim aktivnostima pomažu im redari.

Redari u vršenju kontrole imaju prava i obaveze utvrđene Zakonom, Odlukom o komunalnom redu i ovom Odlukom.

II – ORGANIZOVANJE REDARA I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIMA

Član 3.

Općina Travnik organizuje redare u sastavu Službe za inspekcijski nadzor općine Travnik ili Službe za zajedničke i komunalne poslove.

U okviru Službe iz stava 1. može se predvidjeti 5-7 redara.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrdit će se broj redara, uslovi koje moraju ispunjavati za vršenje poslova redara i opis poslova redara.

Član 4.

Pomoćnik načelnika rukovodi redarima, a za svoj rad odgovara načelniku općine Travnik.

Član 5.

Redar vrši kontrolu u komunalnoj oblasti. Redar ima status namještenika.

Član 6.

Redari neposredno sarađuju sa komunalnim inspektorima općine Travnik i pomažu im u vršenju kontrole u komunalnoj oblasti. Redari u svom radu sarađuju i sa predstavnicima policije od kojih mogu tražiti nesmetano obavljanje kontrole ako prilikom vršenja kontrole naiđu na na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati. Kada je to potrebno radi kvalitetnog vršenja poslova redara, na obrazložen zahtjev u pisanoj formi, Ministarstvo unutrašnjih poslova će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom, a koji su bitni za vršenje kontrole.

 

III – NADLEŽNOST REDARA

Član 7.

Redari vrše kontrolu poštivanja propisa kojima se propisuje:

 1. a) uređenje naselja,
 2. b) održavanje čistoće javnih površina,
 3. c) korištenje javnih površina,
 4. d) sakupljanje i odvoz komunalnog otpada te postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom,
 5. e) postavljanje natpisa firmi i reklama,
 6. e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost općine,
 7. f) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području općine,
 8. k) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,
 9. l) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima,
 10. m) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama Odluke o komunalnom redu,
 11. n) način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja sa napuštenim životinjama.

Redari, osim kontrole iz stava 1. ovog člana vrše kontrolu nad primjenom i drugih propisa ako je tim propisom utvrđena nadležnost redara.

IV – RADNO-PRAVNI STATUS REDARA

Član 8.

Na radnopravni status redara primjenjuju se propisi kojima se uređuje radnopravni status namještenika u jedinicama lokalne samouprave.

Poslove redara može da obavlja lice koje pored općih i posebnih uslova propisanih za zasnivanje radnog odnosa u organima državne službe na radno mjesto namještenika ima najmanje srednju stručnu spremu i najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Član 9.

Poslovi redara u odnosu na poslove istog stepena stručne spreme u okviru službi za upravu smatraju se poslovima sa posebnim uslovima rada.

V – NAČIN I POSTUPAK VRŠENJA KONTROLE U KOMUNALNOJ OBLASTI

Član 10.

Redar prilikom vršenja kontrole sačinjava službenu zabilješku i preduzima mjere i radnje u okviru svojih prava, dužnosti i ovlaštenja utvrđenih Zakonom, Odlukom o komunalnom redu, ovom Odlukom i drugim propisima.

Ukoliko nakon izvršene kontrole redar utvrdi da treba provoditi upravni postupak s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka, službenu zabilješku i druge prikupljene dokaze dostavlja komunalnom isnpektoru na dalje postupanje.

Niko ne može korištenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometati redara u vršenju kontrole i preduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

Redar obavještava pomoćnika načelnika o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na njegov rad.

Član 11.

U postupku vršenja kontrole redar ima pravo i dužnost da:

 1. a) zatraži i pregleda isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica (lična karta, pasoš i slično),
 2. b) uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica i svjedoka zbog pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu utvrditi neposrednim uvidom,
 3. c) prikuplja dokaze i utvrđuje činjenično stanje vizuelno ili na drugi odgovarajući način (fotografisanjem, snimanjem kamerom isl),
 4. d) konstatuje nepravilnosti koje se odnose na aktivnosti i djelatnosti iz člana 7. Ove Odluke,
 5. e) pregleda zemljište, objekte, stambene i poslovne prostorije, postrojenja, uređaje i druge predmete, evidencije i registre, opće i pojedinačne akte, ugovore, javne isprave i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u postupanje subjekta kontrole u pogledu pridržavanja propisa,
 6. f) uđe na okučnicu i dvorište zgrade ili druge građevine, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu, te ih pregleda ako je to potrebno zbog utvrđivanja činjeničnog stanja,
 7. g) prisustvuje po potrebi izvršenju rješenja komunalnih inspektora,
 8. h) vrši aktivnosti s ciljem kontrole provođenja komunalnog reda,
 9. d) preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom ili drugim propisom.

Član 12.

U vršenju kontrole redar je obavezan da pokaže na uvid službenu legitimaciju subjektu kontrole, odnosno odgovornom ili drugom ovlaštenom licu subjekta kontrole.

Član 13.

Subjekat kontrole obavezan je da redaru dozvoli i omogući nesmetano vršenje kontrole, daje obavještenja i stavlja na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje pregleda i obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja.

Pravna i fizička lica dužni su redaru omogućiti nesmetano vrešenje kontrole, pristup do prostorija, objekta, zemljišta, uređaja i naprava, dati lične podatke i druge potrebne informacije.

Član 14.

Redar može od subjekta kontrole da zatraži izvršenje pojedine radnje i tokom vršenja kontrole da bi na potpuniji način utvrdio činjenično stanje.

Subjekat kontrole obavezan je da postupi po prijedlogu i nalogu redara.

Za nesmetano vršenje kontrole i izvršenje naloženih mjera odgovara subjekat kontrole i odgovorno lice u subjektu kontrole.

Član 15.

Kontrola se vrši uz prisustvo subjekta kontrole, odnosno odgovornog lica u subjektu kontrole ili drugog lica koje obavlja poslove kod subjekta kontrole.

Kontrola se može izvršiti i bez prisustva odgovornog ili drugog lica subjekta kontrole ako bi odgađanje vršenja kontrole smanjilo njihovu uspješnost.

Ako redar ne zatekne odgovorno ili drugo lice, a nije moguće izvršiti kontrolu bez prisustva nekog od njih, redar ostavlja poziv odgovornom licu da u određeno vrijeme prisustvuje vršenju kontrole ili da obezbijedi prisustvo drugog lica.

Ako odgovorno ili drugo lice subjekta kontrole i pored poziva iz stava 3. ovog člana ne bude prisutno u određeno vrijeme, smatra se da nije omogućio vršenje kontrole.

Član 16.

U svim slučajevima u kojima kontroli nije prisustvovalo odgovorno ili ovlašteno lice subjekta kontrole redar kod subjekta kontrole ostavlja jedan primjerak službene zabilješke o izvršenoj kontroli, sa upozorenjem da subjekat kontrole može u roku od 3 (tri) dana uputiti prigovor na službenom zabilješkom utvrđeno činjenično stanje i za to dostaviti valjane dokaze.

Pravo subjekta kontrole na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja ne utiče na dalji tok  aktivnosti redara.

 

Član 17.

Redar sačinjava službenu zabilješku o izvršenoj kontroli na mjestu vršenja kontrole.

Izuzetno, kada zbog obima i složenosti kontrole, i uticaja drugih okolnosti nije moguće sačiniti službenu zabilješku u toku kontrole, službena zabilješka se sačinjava u službenim prostorijama najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana izvršene kontrole i dostavlja subjektu kontrole radi potpisivanja.

U službenoj zabilješci iz stava 1. i 2. ovog člana konstatuje se činjenično stanje i način utvrđivanja činjeničnog stanja i konstatuju se radnje ako je iste potrebno preduzeti u skladu sa odredbama propisa iz komunalne oblasti.

Član 18.

Redar i odgovorno, ovlašteno ili drugo lice subjekta kontrole koje je prisustvovalo kontroli potpisuju službenu zabilješku nakon završene kontrole.

Ako odgovorno, ovlašteno ili drugo lice subjekta kontrole odbije da potpiše službenu zabilješku, redar konstatuje razloge njegovog odbijanja.

Odbijanje potpisivanja službene zabilješke ne zadržava dalje aktivnosti redara.

Subjektu kontrole uručuje se ili dostavlja primjerak službene zabilješke.

Član 19.

Ako u vršenju kontrole utvrdi da je povrijeđen propis, redar:

 1. a) obavještava komunalnog inspektora o potrebi preduzimanja mjera iz njegove nadležnosti,
 2. b) preduzima i druge mjere i radnje predviđene propisima iz komunalne oblasti.

Član 20.

Nakon prijema službene zabilješke redara, komunalni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa svojim ovlaštenjima ili preduzima druge mjere i radnje ako je to potrebno.

Član 21.

Subjekat kontrole dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za postupanje po rješenju, obavijestiti komunalnog isnpektora da li je postupio po rješenju.

Član 22.

Ako se u toku kontrole ne može utvrditi identitet lica koje je počinilo prekršaj (nepoznati počinilac), redar će o tome sačiniti službenu zabilješku. Na osnovu te zabilješke, komunalni inspektor posebnim rješenjem naložit će se nepoznatom počiniocu posebne mjere, a primjerak toga rješenja i zaključka o dopuštenju izvršenja dostavit će se na kontrolisani objekt, odnosno na kontrolisane stvari. Kasnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje toga rješenja, odnosno zaključka o dopuštenju izvršenja ne utječe na valjanost dostavljanja.

Troškove administrativnog izvršenja snosi počinilac, a ako počinilac ostane nepoznat i ne može se utvrditi njegov identitet, troškovi padaju na teret općinskoga budžeta.

Član 23.

Redari vodi evidenciju o izvršenim kontrolama. Sadržaj evidencije i način vođenja evidencije utvrdit će se posebnim Uputstvom.

 

 

Član 24.

Redari prate izvršenje naloženih mjera i radnji i o izvršenom kontrolnom pregledu sačinjavaju posebnu službenu zabilješku.

Član 25.

U obavljanju kontrole redar primjenjuje odredbe Zakona, Odluke o komunalnom redu i ove Odluke.

VI – IZVRŠENJE NALOGA REDARA

Član 26.

Subjekat kontrole obavezan je da postupi po nalogu redara.

Član 27.

Redar prati izvršenje izrečenih mjera u nalogu.

Ukoliko nakon izvršenog kontrolnog pregleda redar utvrdi da subjekt kontrole nije postupio po mjerama, o tome će obavjestiti komunalnog inspektora koji će preduzet dalje aktivnosti u skladu sa svojim ovlaštenjima.

VII – KAZNENE ODREDBE

Član 28.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 1. a) redaru ne dozvoli ili ne omogući vršenje kontrole ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje kontrole ili ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja,
 2. b) lice koje nije subjekat kontrole u postupku ne dozvoli vršenje kontrole,i
 3. c) ne postupi po rješenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik novčanom kaznom od 300,00 KM do 800,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. Ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 100,00 do 300,00 KM.

Član 29.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako u ostavljenom roku pisano ne obavijesti komunalnog inspektora o izvršenju rješenja.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik novčanom kaznom od 200,00 KM do 600,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM.

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Općina Travnik će u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršiti izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službi za upravu općine Travnik.

 

Član 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom novinama općine Travnik”.

Broj: 01-_________/20                                                               PREDSJEDAVAJUĆA

Datum:_______2020. godine                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

T R A V N I K                                                                         Vlatka Lovrinović, dipl.teol.

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 183. Odluke o komunalnom redu („Službene novine općine Travnik“, broj 13/18) i članu 43. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/13).

Članom 183. Odluke predviđeno da Odluku o osnivanju komunalnih redara donosi Općinsko vjeće Travnik, a članom 44. Zakona predviđeno je da se redari organizuju u sastavu određene organizacione jedinice općinske uprave.

Nacrt Odluke sadrži 8 poglavlja:

 1. U I poglavlju predviđeno je osnivanje komunalnih redara i ovlaštenja,
 2. U II poglavlju definisan je status i broj redara i način saradnje redara sa drugim organima,
 3. U III poglavlju definisane su nadležnosti redara,
 4. U IV poglavlju definisani su uslovi koje mora ispunjavati lice za vršenje poslova redara,
 5. U V poglavlju opisan je način vršenja kontrole i ovlaštenja redara,
 6. U VI poglavlju propisana je obaveza postupanja po nalogu redara i postupanje redara u slučaju neizvršenja naloga redara,
 7. U VII poglavlju propisane su novčane kazne,
 8. U VIII poglavlju utvrđena je obaveza izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službi za upravu općine Travnik i način stupanja na snagu ove Odluke.

Za provođenje ove Odluke potrebno je obezbjediti sredstva u budžetu općine Travnik za finansiranje plaća redara, finansiranje drugih primanja koja nemaju karakter plaće te za opremanje redara.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

mr.sci.Abid Drobo , dipl.ing.saob.