Tuesday, 20 December 2016 08:41

Objavljen Oglas o licitiranju općinskog javnog skloništa radi davanja u zakup

Written by
Objavljen Oglas o licitiranju općinskog javnog skloništa radi davanja u zakup Objavljen Oglas o licitiranju općinskog javnog skloništa radi davanja u zakup photo: Agencija DAN

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup javnih skloništa i zaklona (“Službene novine Općine Travnik” broj 5/07), te člana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik” broj 49/04) , Načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e Oglas o licitiranju općinskog javnog skloništa radi davanja u zakup

 

 

O G L A S

o licitiranju općinskog javnog skloništa radi davanja u zakup

I-PREDMET OGLASA

Putem licitacije Općina Travnik izdaje u zakup općinsko javno sklonište “Šupljika” 1 u Travniku ul. Šehida bb ukupne površine 180,oo m2.

II-NAKNADA

Početna cijena općinskog javnog skloništa koje se daje u zakup iznosi 450,oo KM mjesečno ( 2,5o KM za m2)      

III-PREDNOST ZA ZAKUP PREDMETNOG JAVNOG SKLONIŠTA

ima učesnik licitacije koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II ovog Oglasa.

Na najveći ponuđeni iznos obračunat će se i PDV od 17% koji ulazi u ukupan iznos naknude za zakup javnog skloništa iz tačke I ovog Oglasa,.

IV-USLOVI KONKURSA

1.zakup općinskog javnog skloništa tačke I ovog Oglasa izvršit će se javnim nadmetanjem-licitacijom.

2.Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica

3.Svaki učesnik u postupku licitacije dužan je na račun Općine Travnik broj 3380002210001221 – budžetska organizacija 1108118 – vrsta prihoda 722449 uplatiti depozit koji iznosi 45,oo KM (10% od početne cijene).,kao uslov da može učestvovati u licitacionom postupku.

4. Depozit iz tačke 3.ovog člana se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najveću cijenu odustane od zaključenja ugovora o zakupu općinskog javnog skloništa.

10.Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na zakup općinskog javnog skloništa uplaćeni depozit će se vratiti odmah nakon zaključenja postupka javnog nadmetanja.

V-ROKOVI

Zakupni odnos sa najpovoljnijim ponuđačem počinje od dana zaključenje Ugovora o zakupu i traje godinu dana ( 1 godina), sa mogućnošću produžetka istog.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči Općine Travnik i zvaničnoj web.stranici Općine Travnik.

Licitacija za davanje u zakup općinskog javnog skloništa iz tačke I ovog Oglasa održat će se 28.12.2016.god. (srijeda) u 09,oo sati u maloj Sali Općine Travnik.

VI-POSTUPAK LICITACIJE

Postupak licitaije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

Prije samog postupka licitacije Komisija će utvrditi da li su ipunjeni svi uslovi za održavanje licitacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

VII- ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU OPĆINSKOG JAVNOG SKLONIŠTA

Sa učesnikom licitacije čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor..

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva zainteresovana fizička i pravna lica za zakup općinskog javnog skloništa iz tačke I ovog Oglasa mogu uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe izvršiti razgledanje istog od dana objavljivanja Oglasa do dana 28.12.2016.god.

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić dipl.ecc.

 

Broj : 01-2048/16

Datum, 14.12.2016.god.

Općina Travnik

 

O nama

Portal Travnicki.INFO je jedan od internet medija Agencije DAN

 

Agencija za promociju DAN

ul. Konatur 2/b 72 270 Travnik

redakcija@dan.ba

+387 (0)61 751 528

 

Travnicki.INFO postoji od: 17.12.2008.

Posljednje dodano:

Facebook stranice: