Monday, 31 October 2016 13:54

Oglas o licitiranju zemljišta na trgu ispred Robne kuće u Travniku

Written by
Oglas o licitiranju zemljišta na trgu ispred Robne kuće u Travniku Oglas o licitiranju zemljišta na trgu ispred Robne kuće u Travniku photo: Ilustracija

Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ("Službene novine FBiH" br. 67/05), člana 4. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Općine Travnik" br. 2/15), člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" , broj 49/04) te Odluke Općinskog vijeća Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, tezgi, frižidera za prodaju industrijskih pakovanja sladoleda “Autodroma” za dječije autiće i druge elemente gradske opreme (“Službene novine Općine Travnik” broj 5/08), glavnog projekta centralnog gradskog trga načelnik Općine Travnik ,                      r a s p i s u j e

O G L A S
o licitiranju općinskog gradskog građevinskog zemljišta, radi davanja u zakup

I-PREDMET OGLASA

Putem licitacije Općina Travnik izdaje u zakup općinsko gradsko građevinsko zemljište, lokacija "Plato ispred Robne kuće", koje je označeno kao k.p.br. 2603/1 zv. "Zelena pijaca", površine 110,5o m2, upisana u p.l.br. 1670 k.o. Travnik, a koja odgovara k.č. broj 2603/1 upisana u Zk.ul. 1457 NP Travnik.

Predmetno građevinsko zemljište daje se u zakup sa namjenom lociranja multifunkcionalnog objektau skladu sa glavnim projektom centralnog gradskog trga.          

II-NAKNADA

Početna cijena općinskog gradskog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi 1.105 KM mjesečno ( 10,oo KM za m2 )    

III-PREDNOST ZA ZAKUP PREDMETNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA:

ima učesnik konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II ovog Oglasa.

Na najveći ponuđeni iznos obračunat će se i PDV od 17% koji ulazi u ukupan iznos naknude za zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa,.

IV-USLOVI KONKURSA

1.zakup općinskog gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ovog Konkursa izvršit će se javnim nadmetanjem-licitacijom.

2.Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica

3.Vrijednost radova na izgradnji multifunkcionalnog objekta i opreme dječijeg igrališta iznosi sveukupno sa PDV 163.883,77 KM.,a koji obuhvataju građevinsko-zanetske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji i opremu dječijeg igrališta u površini od 260 m2.

Iznos od 163.883,77 KM koji obuhvata neprijed navedene radove snosi zakupac, a i isti će se kompenzirati sa mjesečnom zakupninom za zemljište koje se popstigne u licitacionom postupku.

4.Učesnik u postupku licitacije dužan je dostaviti bankarsku garanciju za iznos od 163.883,77 KM, kolika je procjena radova na izgradnji multifunkcionalnog objekta i opreme dječijeg igrališta.

5. Najpovoljniji učesnik u licitaciji u skladu sa glavnim projektom centralnog gradskog trga, izvršit će izgradnju multifunkcionalnog objekta i opremanje diječijeg igrališta uz nadzor općinske Komisje, a ostvarreni troškovi bit će predmet kompenzacije vrijednosti radova od 163.883,77 KM i mjesečne zakupnine.

6.Najuspješniji učesnik licitacije o svom trošku izvršit će unutrašnje uređenje multifunkcionalnog objekta uz nadzor općinske Komisije.

7.Svaki učesnik u postupku licitacije dužan je na račun Općine Travnik broj 3380002210001221 – budžetska organizacija 1104114 – vrsta prihoda722461uplatiti depozit koji iznosi 16.389,oo KM.,kao uslov da može učestvovati u licitacionom postupku.

8.Najpovoljnijii učesnik u postupku licitacije dužan je uplatiti iznos od 16.3898,oo KM ( što sa uplaćenim depozitom za učestvovanje u licitacionom postupku čini 20% od procjenjene vrijednosti radova 163.883,77 KM) , koji služi kao garant da prihvata uslove Oglasa i ovog dijela projekta centralnog gradskog trga i isti iznos bit će depenovan na ž.r. Općine Travnik . Nakon okončanja građevinskih radova i tehničkog prijema multifunkcionalnog objekta i dječijeg igrališta , od strane općinske Komisije za tehnički prijem, iznos od 32.778,oo KM bit će vraćen najpovoljnijem učesniuku u postupku licitacije što će bit ii precizirano notarski obrađenim Ugovorom o zakupu.

9. Depozit iz tačke 6.ovog člana se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najveću cijenu odustane od zaključenja ugovora o zakupu općinskog gradskog građevinskog zemljištai.

10.Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na zakup općinskog gradskog građevinskog zemljišta, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

11. Općina Travnik imenovat će Komisiju čiji će zadatak biti da vrši nadzor kod unutrašnjeg uređenja multifunkcionalnog objekta.

V-ROKOVI

Zakupni odnos sa najpovoljnijim ponuđačem počinje od dana zaključenje notarski sačinjenog Ugovora o zakupu i traje do momenta isteka kompenzacione vrijednosti radova sa postignutom mjesečnom zakupninom ( 163.883,77 KM podjeljeno sa postignutom visinom mjesečne naknade za zakup zemljišta u licitacionom postupku).

Rok završetka građevinskih radova predviđenih glavnim projektom centralnog gradskog trga, koji obuhvatahu izgradnju multifunkcionalnog objekta i opreme diječijeg igrališta bit će regulisan notarski sačinjenim Ugovorom o zakupu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima informisanja.

Licitacija za davanje u zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa održat će se 10.11.2016.god. (četvrtak) u 09,oo sati u maloj Sali Općine Travnik.

VI-POSTUPAK LICITACIJE

Postupak licitaije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

Prije samog postupka licitacije Komisija će utvrditi da li su ipunjeni svi uslovi za održavanje licitacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

VII- ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU OPĆINSKOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Notarski obrađen Ugovor o zakupu zemljišta iz tačke I. ovog Oglasa, detalljno će definisati prava i obaveze zakupodavca i zakupoprimaoca u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, sa posebnim naglaskom na poštovanje rokova izgradnje, eventualnim kašnjenjima i “penalima” za nepoštovanje rokova i kvalitete izvedenih radova

Troškove notarske obrade plaća zakupoprimac.

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva zainteresovana fizička i pravna lica zazakup općinskog gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ovog Oglasa mogu uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe izvršiti razgledanje nekretnine koje je predmet licitacije i to u period od dana objavljivanja Oglasa do dana 09.11.2016.god.

- Nepotpune i neblagovremene prijave na oglas neće se uzimati u razmatranje.

Objavljeno: 31.10.2016. godine

IZVOR: Općina Travnik

O nama

Portal Travnicki.INFO je jedan od internet medija Agencije DAN

 

Agencija za promociju DAN

ul. Konatur 2/b 72 270 Travnik

redakcija@dan.ba

+387 (0)61 751 528

 

Travnicki.INFO postoji od: 17.12.2008.

Posljednje dodano:

Facebook stranice: