Sveučilište/Univerzitet Vitez
Aktuelno

Gradska biblioteka Travnik raspisala konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), odredaba Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 37/95), odredaba Pravila JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO 11/18, odredaba Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Gradska biblioteka Travnik od 13.01.2010. godine, te Odluke direktora JU Gradska biblioteka Travnik, broj: 1-174/19 od 21.05.2019. godine, JU Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Knjižnjičar – jedan (1) izvršilac.
Pored općih zakonskih uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za radno mjesto:

SSS – IV (gimnazija ili ekonomska);
najmanje 1 godina radnog iskustva.
Potrebna dokumentacija
Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni konkurs dostave kontakt podatke i dolje navedene dokumente:

Kratka biografija/CV sa kontakt podacima;
Diploma/svjedočanstvo o završenom obrazovanju;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, bit će podvrgnuti intervjuu. O terminu za intervju kandidati će biti obaviješteni putem telefona. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predviđenih konkursom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik 72270, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto – KNJIŽNJIČAR“.

Agencija DAN