HH Auto Travnik
MUP SBK/KSB raspisao oglas za prijem 46 policajaca
photo: Agencija DAN
Aktuelno

MUP SBK/KSB raspisao oglas za prijem 46 policajaca

Na osnovu Odluke ministra Feliksa Vidovića od 5.10.2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona rapisalo je Javni oglas za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj
akademiji u Sarajevu.

Tekst Javnog oglasa prenosimo u cjelosti:

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona (“Službene
novine Srednjobosanskog kantona” broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Komisija za izbor kandidata za
školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” raspisuje:

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE
NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

(broj upražnjenih pozicija)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Uprava policije vrši prijem kandidata za
školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” kako slijedi:
-46 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stepenom školske spreme- za prvi nivo pristupanja u činu
“policajac”.

I I

(obuka)

Osnovna obuka kandidata obavljat će se na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti.

Osnovna obuka kandidata traje 8 mjeseci za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.

Nakon uspješno završene osnovne obuke kadeti prolaze period probnog rada u trajanju od 12
mjeseci.

I I I

(opći i posebni uslovi za zapošljavanje policijskih službenika prema Zakonu o policijskim
službenicima SBK/KSB)

Da bi bila zaposlena kao policijski službenik, osoba mora ispunjavati opće i posebne uslove
propisane Zakonom o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona.

Opći uslovi:

a) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine,
b) da je u životnoj dobi od 18 – 27 godina za početni čin “policajac”, računajući do isteka roka za
podnošenje prijava na javni oglas.
c) da ima završen najmanje IV (četvrti) stepen školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu
“policajac”,
d) da ima ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj
sposobnosti za rad,
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao
rezultat stegovne mjere,
f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora
za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti saobraćaja sukladno kaznenom
zakonodavstvu,
g) da ga nije optužio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti
pred Tribunalom.

Posebni uslovi:

-položen ispit za vozača “B” kategorije

I V

(potrebna dokumentacija za prijavu na Oglas)

Uz prijavni obrazac na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili
ovjerene fotokopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja).
2. Diploma o završenoj školskoj spremi najmanje IV (četvrtog) stupnja (ovjerena fotokopija
diplome) za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.
3. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz
vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere-točka e) Oglasa,
4. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da ga nije optužio Međunarodni kazneni sud za bivšu
Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom -točka g) Oglasa,
5. Ovjerena izjava kod nadležnog organa o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije sa
naznačenim serijskim brojem vozačke dozvole.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu MUP-a SBK/KSB Aleja konzula bb,
Travnik, kao i na web stranici MUP-a SBK/KSB www.mupsbk-ksb.gov.ba.

Kandidati su dužni u prijavnom obrascu na Javni oglas navesti serijski broj osobne karte i naziv
organa koji je izdao osobnu kartu, te serijski broj vozačke dozvole za „B“ kategoriju i naziv organa
koji je izdao vozačku dozvolu, a Komisija će po službenoj dužnosti izvršiti provjere vjerodostojnosti
izdatog dokumenta za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz članka
46. Zakona o policijskim službenicima SBK/KSB utvrditi naknadno, po službenoj dužnosti, i to za
kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na ljekarski pregled
i sigurnosne provjere.

Izabrani kandidati koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku dužni su
dostaviti:

1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

V

(testiranje i odabir kandidata)

Svim kandidatima koji pristupaju testiranju, a s ciljem zaštite osobnih podataka, sukladno Zakonu
o zaštiti osobnih podataka, dodjeljuje se četveroznamenkasti identifikacijski broj, na temelju kojeg
će se evidentirati.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za zapošljavanje i koji su podnijeli svu
traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uključuje: test općeg znanja
(uključujući i pismeni rad), test tjelesne sposobnosti (morfološki status i test fizičke spremnosti),
usmeni test-intervju.

Test općeg znanja pored pitanja iz oblasti općeg obrazovanja i informisanosti obuhvaća pitanja iz
sljedećih oblasti: ustavni sistem Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i
Srednjobosanskog kantona/Srednjobosanskog kantona, organizacija organa uprave, Zakon o
unutarnjim poslovima SBK/KSB i Zakon o policijskim službenicima SBK/KSB, kancelarijsko
poslovanje, oblasti sigurnosti prometa na cestama, javnog reda i mira te zaštite osobnih i tajnih
podataka.

Pisani rad se radi na zadatu temu koja može biti iz oblasti: općeg obrazovanja, kulture, rada
policije u zajednici, javnog saobraćaja, oblasti zakona o prekršajima i kaznenog zakona. Pisanim
radom se provjerava motivacija, interesiranje i pismenost kandidata.

Test općeg znanja biti će u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja za nivo kojem kandidat
pristupa.

Propisi po kojima će se vršiti testiranje su objavljeni na web stranici MUP-a SBK/KSB.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva unutrašnjih
poslova Srednjobosanskog kantona.

Izabrani kandidati će biti upućeni na ljekarski pregled radi provjere psihofizičkih sposobnosti za
obavljanje policijskih poslova. Ukoliko se pregledom ustanovi da kandidat nije sposoban za
obavljanje policijskih poslova, takav kandidat neće biti upućen na Policijsku akademiju radi obuke.

Za izabrane kandidate će biti izvršene sigurnosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih
podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09).

Ukoliko se za bilo kojeg kandidata utvrde sigurnosne smetnje za rad u policijskom organu, takav
kandidat neće biti upućen na školovanje na Policijsku akademiju.

Odabir kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu vršit će se u skladu sa članom 4. (nacionalna zastupljenost) Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona,
Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih
službenika („Službene novine Srednjobosanskog kantona“ broj: 11/13, 10/15 i 12/16)( –Pravilnik
objavljen na WEB stranici MUP-a KSB).

VI

(način oglašavanja i rokovi za prijavu)

Prijavu na oglas sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo preporučenom
poštom na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Travnik,

ulica Aleja konzula bb,
72270 Travnik

s naznakom “Javni oglas- čin “policajac”-ne otvarati“.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA