Glavu gore, ljudi su snaga SBB
Aktuelno

NOVITETI: Plava voda od proljeća u novom ruhu

Predsjedništvo Bosne i Hercego­vine ratifikovalo je u srijedu Okvir­ni sporazum o zajmu između Ra­zvojne banke Vijeća Evrope i BiH LD1890 (2016) zaflnansiranje Pro­jekta regionalnog vodosnabdijevanja Plava voda. Tako je načinjen još jedan korale ka konačnoj realizaci­ji regionalnog vodovoda koji je vi- šedecenijsld san stanovnika Zeni­ce i Travnika.

Raspisivanje tendera

“To je paralelni kredit koji ide sa Evropskom banicom za obnovu i ra­zvoj (EBRD). Podsjećam, ukupna vrijednost projekta Plava voda što se tiče kreditnog zaduženja je 22 miliona eura, od kojih 11 miliona eura zaduženja ide preko EBRD- a, a drugih 11 miliona preko banke CEB. Mi smo vodili dva paralelna procesa oko zaduženja. O zaduže­nju kod EBRD-a javnost je manje- više upoznata, a što se tiče CEB-a, priveli smo ga kraju. Ugovor je ranije potpisan i ispoštovane su sve dogo­vorene procedure od svih učesnika u projektu”, kazao nam je Ernad Gra­nić, direktor Regionalnog vodovoda Plava voda Travnik.

Pojasnio je da potez Predsjedništva BiH može samo ubrzati stvari, odnosno pomoći da “sredstva iz CEB-a brže postanu operativna, a ona se mogu koristiti za proces ek­sproprijacije, što nam je vilo bit­no, jer za eksproprijaciju sredstva iz EBRD-a ne mogu biti korištena.

“Projekat Plava voda ima više smjernica i dimenzija i kad priča­mo o fazi eksproprijacije, ona je na snazi. Najviše nam je proces ekspro­prijacije i ometalo to što nismo ima­li osigurana sredstva koja su uslov da bi se zakonska procedura mogla pokrenuti. Ovaj kredit će nam omo­gućiti taj preduslov. S druge strane, imamo i tehničke uslove. Postoji za­htjev Grada Zenice da se revidira projelcat, da se pogledaju materija­li. Mislim da se i tu može nešto ura­diti, a što će donijeti dugoročno veći benefit stanovništvu. Što se tiče ten­dera, ubrzo će biti objavljen onaj za nadzor. Opet imamo neki problem u odnosu Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton. Očekujemo da će biti ispoštovani ti papiri koji se traže od njih”, rekao je Granić.

Direktor je naglasio da su oni kao preduzeće spremni istog momenta da pokrenu proces, ali da postoje druge stvari na koje ne mogu uticati, a od kojih zavise njihove aktivnosti.

“Mi očekujemo raspisivanje ten­dera za nadzor u naredni mjesec. Mislim da bi se na proljeće mogao očekivati početak radova. Ovo je samo procjena. Ali, treba shvati­ti da smo u rukama mnogih institucija od kojih zavisimo”, istakao Ernad Granić.

Pet općina

Za eksproprijaciju u JP Regionalni vodovod Plava voda kažu da je kompleksan proces, da je provodi pet općina među kojima je i Vitez koji nije više u projektu, ali vodovod ide kroz tu općinu.

Podsjetimo, radi se o prvom regionalnom (međukantonalnom) vodovodnom sistemu na ovom području, ali i BiH, a uspješna realizacija ovog projekta moći će poslužiti kao model realizacije i drugih oblasti projekata, kako iz oblasti vodosnabdijevanja, tako i iz vodoprivrede i zaštite okoliša.

Akta.ba/Travnicki.INFO