Sveuciliste Vitez
Pogledajte rang liste korisnika po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik
photo: ilustracija
Aktuelno

Pogledajte rang liste korisnika po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik je nakon razmatranja svih pristiglih prijava po javnom pozivu za za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2017.godinu definisao rang liste korisnika.

Na objavljene rang liste aplikanti mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja.

Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.

R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, koji su se prijavili za dodjelu stočne hrane za muzne krave

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za dodjelu stočne hrane za muzne krave, kako slijedi:

r.br. Ime i prezime korisnika Adresa Broj bodova  

Napomena

 

1. Suljkan Skrobo Karaula 55  
2. Azrudin Adilović Kljaci 54  
3. Hariz Ganić Turbe 53  
4. Salih Melić Karaula 53  
5. Vejsil Lanjgić Vitovlje 53  
6. Abdulah Davran Dub 52  
7. Rešida Salihović Vitovlje 52  
8. Rusmir Skrobo Karaula 52  
9. Mustafa Memić Višnjevo 52  
10. Faim Riđić Karaula 51  
11. Fikret Jašarević Višnjevo 50  
12. Nađa Halilović Brankovac 50  
13. Dževaid Kokić Bijelo Bučje 49  
14. Sakib Đelilbašić Karaula 49  
15. Amira Miftarević Zagrađe 49  
16. Alija Mekić Gluha Bukovica 48  
17. Sulejman Dautović Maline 48  
18. Avdo Musić Gluha Bukovica 48  
19. Đevad Aganović Zagrađe 48  
20. Murat Jusić Han Bila 47  
21. Zajim Musić Gluha Bukovica 47  
22. Omer Jašarević Višnjevo 45  
23. Enver Kadrić Gluha Bukovica 44  
24. Šaban Pivić Gluha Bukovica 44  
25. Rasim Mekić Gluha Bukovica 44  
26. Ibrahim Zelkanović Gluha Bukovica 44  
27. Edhem Sivić Dub 44  
28. Ramiz Mameledžija Šešići 44  
29. Raif Fuško Dub 43  
30. Ramo Alić Suhi Do 43  
31. Mirsad Mikić Karaula 42  
32. Ruvejda Ćosić Gluha Bukovica 42  
33. Vahid Miftarević Zagrađe 42  
34. Kemal Ramić Karaula 42  
35. Sabit Hodžić Dub 42  
36, Rasim Brkić Dub 41  
37. Irhad Fuško Dub 39  
38. Mineta Kundić Kundići 39  
39. Hajrija Ganić Karaula 39  
40. Ibro Memić Višnjevo 39  
41. Ibrahim Omeragić Bijelo Bučje 39  
42. Besima Kundić Kundići 39  
43. Amel Selava Gluha Bukovica 39  
44. Ibriša Đino Orahovo 39  
45. Sakib Selman Vitovlje 39  
46. Zekija Kasumović Pode 39  
47. Zada Fajkić Radojčići 37  
48. Ismail Dautović Maline 36  
49. Mirza Zejnić Vitovlje 35  
50. Eniz Deljković Kundići 34  
51. Izet Skrobo Karaula 34  
52. Muhamed Sefer Karaula 31  
53. Rustan Maglić Turbe 29  
54. Hajrudin Pružan Hamamdžići 26  
55. Nezir Begović Vitovlje 24  
56. Zuhdija Adilović Rudnik Bila 24  
57. Safeta Jelčin Bačvice 24  
58. Ismet Pružan Hamamdžići 24  
59. Suvad Beganović Pulac 24  
60. Azemina Hodžić Dub 19  
61. Fatima Pranjgić Bijelo Bučje 14  
62. Emsad Memić Han Bila 13  
63. Hatidža Melić Vitovlje 12  
64. Huso Kadrić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
65. Ahmet Kadrić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
66. Smajil Langić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za sina)
67. Ferid Malanović Orahovo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
68. Mevludin Malanović Orahovo 0 Na potvrdi Veterinarske stanice evidentirano posjedovanje samo ovaca-nije priložena potvrda o posjedovanju krava
69. Suvad Ganić Karaula 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
70 Dževad Curić Čukle 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
71. Zijad Akeljić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
72. Nisveta Hodžić Gluha BUkovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za supruga)
73. Rasim Lozo Orahovo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za imenovanog)
74. Zahid Adilović Kljaci 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
75. Vehdet Sijah Pulac 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o posjedovanju krava, nedostaje kućna lista)
76. Safet Letić Slimena 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje kućna lista)
77. Alaga Mušić Kundići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o posjedovanju 3 muzne krave – na potvrdi navedeno posjedovanje 2 junice)
78. Nermin Šehić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
79. Midhat Kerić Karaula 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
80. Husein Dautović Han Bila 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
81. Haris Mameledžija Šešići 0 Nepotpuna dokumentacija (na kućnoj listi nema podataka o davaocu izjave-broj lične karte, niti su navedeni svjedoci)
82. Enes Ramić Gluha Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
83. Nahid Mehić Mudrike 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
84. Zijada Baručija Brankovac 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
85. Meho Selava Gluha Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
86. Alija Sejdić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
87. Zejnudin Malanović Orahovo 0 Na potvrdi Veterinarske stanice evidentirano posjedovanje samo ovaca-nije priložena potvrda o posjedovanju krava
88. Halil Sažić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
89. Jašer Zahirović Bijelo Bučje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
90. Ćamil Tarakčija Maline 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
91. Selava Ahmet Gluha Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
92. Huso Kadrić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)

 

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu dodjeljuje stočna hrana za muzne krave za 61 korisnika, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 61 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

 

 

R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, prijavili za muzilice

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za muzilice, kako slijedi:

r.br. Ime i prezime korisnika Adresa Broj bodova  

Napomena

 

1. Nezir Delić Velika Bukovica 61  
2. Ibrahimm Kasumović Pode 54  
3. Enes Spahić Mudrike 54  
4. Mirela Brkić Dub 53  
5. Salko Langić Vitovlje 53  
6. Zikret Kadrić Zagrađe 52  
7. Mihret Lozić Vitovlje 52  
8. Ibrahim Tahirović Zagrađe 52  
9. Alfet Selava Gluha Bukovica 50  
10. Mirsad Selava Gluha Bukovica 50  
11. Vernes Spahić Mudrike 50  
12. Meho Fuško Dub 50  
13. Nihad Mekić (Munir) Gluha Bukovica 50  
14. Besim Ramić Gluha Bukovica 49  
15. Bajro Hodžić Vitovlje 49  
16. Fuad Zahirović Bijelo Bučje 49  
17. Jakub Sefer Karaula 49  
18. Elvedin Kadrić Zagrađe 48  
19. Nisvet Rubanović Dub 48  
20. Azema Brkić Dub 47  
21. Želimir Čović Donje Putićevo 46  
22. Senad Aganović Zagrađei 46  
23. Muharem Langić Vitovlje 46  
24. Nihad Mekić (Rašid) Gluha Bukovica 44  
25. Zuhdija Memić Višnjevo 44  
26. Amir Jašarević Višnjevo 43  
27. Sejdo Karić Višnjevo 43  
28. Hazba Zukić Radojčići 43  
29. Hariz Skrobo Karaula 42  
30. Senada Hodžić Poljanice 39  
31. Advija Hodžić Gluha Bukovica 39  
32. Kadir Osmanović Višnjevo 39  
33. Zahid Salkica Karaula 39  
34. Džemail Delić Dub 38  
35. Mujo Grabus Krpeljići 35  
36. Suljo Dautović Maline 33  
37. Avdo Jusić Han Bila 31  
38. Asim Dervić Bijelo Bučje 29  
39. Safeta Jelčin Bačvice 29  
40. Akif Melić Seferi 29  
41. Asim Palić Radojčići 26  
42. Berzima Đelilbašić Hamamdžići 24  
43. Rašid Mrakić Vitovlje 24  
44. Dževada Kokić Bijelo Bučje 19  
45. Ređif Melić Vitovlje 18  
46. Sead Grabus Krpeljići 16  
47. Suvada Husić Dub 16  
48. Emir Davran Dub 0 Otac Abdulah ostvario pravo na hranu za muzne krave– žive u zajedničkom domaćinstvu
49. Jasmin Tahirović Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
50. Edin Đelilbašić Turbe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
51. Mehmed Suljić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
52. Samir Langić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za majku i oca)
53. Omer Tahirović Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave)
54. Fuad Hodžić Poljanice 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave)
55. Mufid Rubanović Dub 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za punoljetne članove domaćinstva)
56. Mersad Karić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
57. Fahrija Šipraga Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe)
58. Đemal Mrakić Riđići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za snahu)
59. Fadil Hrustanović Hamamdžići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za sina)
60. Henesa Maglić Mudrike 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za svekrvu)
61. Kamil Konjalić Zlokići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o školovanju za dijete, na potvrdi veterinara evidentirano 11 krava)
62. Besim Selava Gluha Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
63. Omer Skrobo Selići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za imenovanog i suprugu)
64. Ibrahim Poparić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
65. Munever Jašarević Suhi Do 0 Nepotpuna dokumentacija (na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave)
66. Hasan Hrustanović Varošluk 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za Hasana, na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave)
67. Sead Akeljić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz o primanjima za suprugu)
68. Sejada Mehić Mudrike 0 Nepotpuna dokumentacija (neovjerena fotokopija speciifikacije plaće)
69. Esma Omerdić Pulac 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)

 

70. Eniz Kadrić Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
71. Rasim Kadrić Zagrađe 0 Nepotpuna 76.dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
72. Rasim Skrobo Karaula 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
73. Šaban Osmanović Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (na potvrdi veterinara evidentirane samo 2 krave)
74. Envera Melić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaje Potvrda o upisu u RPG i RK nadležne općinske službe, nedostaje dokaz o primanjima za muža)
75. Sakib Palić Bijelo Bučje 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
76. Fuad Aganović Zagrađe 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
77. Muris Kasumović Pode 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za majku i potvrda o prebivalištu -CIPS)
78. Šefika Alibegović Brankovac 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za sina)
79. Ramo Paloš Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
80. Sead Palić Radojčići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
81. Đemal Kulaš Karaula 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
82. Fatima Sažić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi za sina)
83. Mirsad Memić Višnjevo 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)
84. Eniz Selman Sažići 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)
85. Samir Musić Gluha Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima za suprugu)

 

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu dodjeljuju 23 muzilice, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 23 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

R A N G    L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, prijavili za dodjelu hrane za tov svinja

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za dodjelu hrane za tov svinja, kako slijedi:

r.br. Ime i prezime korisnika Adresa Broj bodova  

Napomena

 

1. Danijel Barać Gladnik 54  
2. Josip Topalović Kula 51  
3. Ivica Turić Paklarevo 49  
4. Vlatko Perić Ričice 44  
5. Stjepan Biljaka Nova Bila 43  
6. Vladimir Lovrić Lovrići 38  
7. Živko Kalajdžić Šišava 38  
8. Ilija Perić Nova Bila 35  
9. Željo Bikić Ričice 33  
10. Nenad Kalajdžić Šišava 33  
11. Nedo Vujinović Šišava 33  
12. Dragan Ninić Radića Brda 24  
13. Nikica Jurić Guča Gora 14  

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu, za nabavku hrane za tov svinja prijavilo samo 13 korisnika, ukupno dobivena količina hrane od 14 tona, rasporedit će se na 13 korisnika.

Na utvrđenu Rang listu aplikanti mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja.

Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi na prvostepena rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!