Sveuciliste Vitez
Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik
Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik

Općina Travnik objavila je ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i privrednih društava i izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik:

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (« Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 12/03), člana 6. stav 3. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova skupština u javnim preduzečima i privrednim društvima prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu drtavnog kapitala imaju organi Općine Travnik („Službene novine Općine Travanik” broj:10/10) i člana 6. stav 3. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova Skupština i Nadzornih odbora u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik” broj:5/14), načelnik Općine Travnik, u postuku imenovanja na pozicije u Skupštinama javnih preduzeća i privrednih društava i poziciju Nadzomog odbora JU čiji je osnivač Općine Travnik, načelnik Opčine Travnik, o b j av lj u j e

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i privrednih društava i izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik

I-Opće odredbe

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i privrednih društava i izbor i imenovanja Nadzornog odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik i to:

II-Broj članova i struktura

a) Skupštine

1 PD .,Vlašić” Travnik                                      1 pozicija ispred osnivača

b) Nadzorni odbor

1 JU „Centar za kulturu” Travnik                  1 pozicija ispred osnivača

III — Nadležnosti

Sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik skupštine javnog preduzeća, odnosno privrednog društva. Predsjednik Skupštine nadležan je, u saradnji sa direktorom javnog preduzeća, odnosno direktorom privrednog društva starati se o pripremi materijala za sjednice Skupštine, o izvršavanju akata Skupštine i obaveza prema Općini Travnik, te vršiti i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima preduzeća odnosno društva.

Nadležnosti predsjednika i članova skupštine odnosno Nadzornog odbora utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima i statutima javnih preduzeća, odnosno privrednih društava.

Predsjednik i članovi Skupština, odnosno Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom.

IV — Uslovi za izbor imenovanje

Svi kandidati za pozicije u Skupštinama javnih preduzeća, odnosno privrednih društava, kao i kandidati za poziciju u Nadzornom odboru koji su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijedeće:

e) opče i

f) posebne uslove

a) Opći uslovi;

• da su državljani BiH

• da su stariji od 18 godina

• da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat discipIinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavIjivanja upražnjene pozicije,

• da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,

• da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (« Sluzbene novine F BiH», broj 12/03),

• da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvršnoj sudskoj vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa («Službeni glasnik BiH», broj 16/02),

• da nije pravosnažnom presudom nadležnog suda izrečena zabrana obavljanje aktivnosti koje su u nadležnosti preduzeća odnosno privrednog društva za koji se kandiduje,

• da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja

• da nisu član više od jednog Upravnog odbora ili Nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju.

b) Posebni uslovi;

• kandidat za predsjednika skupštine mora da ima najmanje VSŠ-Višu stručnu spremu -VI stepen,

• kandidati za člana skupštine moraju da imaju najmanje SSS-Srednju stručnu spremu,

• Kandidati za predsjednika Nadzornog odbora moraju da imaju najmanje visoku stručnu spremu (VSS-VII stepen) visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanj 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),

• Kandidati za člana Nadzornog odbora javnih ustanova moraju da imaju najmanje visoku stručnu spremu (VSS – VII stopos)ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera, a u izuzetnim slučajevima kandidati za nadzorni odbor ispred ustanove srednju stručnu spremu ( SSS- IV stepen),

• Kandidati za člana Skupštine moraju da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva,

• Kandidati za predsjednika Nadzornog odbora moraju da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva, a kandidati za člana nadzornog odbora javnih ustanova da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva,

• da je uspješan privrednik-memadžer javni radnik,

• da posjeduju sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti,

• da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,

• preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca (po mogućnosti).

V – Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeču dokumentaciju (originali ili ovjerena kopija):

• kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

• uvjerenje o državljanstvu,

• izvod iz matične knjige rođenih,

• uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnog kantonalnog suda ne starije od 3 mjeseca,

• diplomu o školskoj spremi,

• uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

• uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa,

• Izjave ovjerene u Općini ili kod notara da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava BiH i da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvršnoj sudskoj vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa («Službeni glasnik BiH», broj 16(02),

Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, odnosno budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua Komisija može tražiti od neposrednih ranijih rukovodilaca, preporuke o kandidatima.

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje.

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove i veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti Općinskom vijeću Travnik na dalje razmatranje i konačno imenovanje.

Konačno imenovanje će se objaviti u «Službenim novinama Općine Travnik.

Bilo koji kandidat ili član javnosti, može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjirna u F BiH.

Prigovor na konačna imenovanja se podnosi Općinskom vijeću Travnik.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavIjivanja u «Službenim novinama Federacije BiH», na web stranici Općine Travnik i Oglasnoj tabli Općine Travnik.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično poštom na adresu: Općina Travnik, Konatur bb, 72270 Travnik sa naznakom «prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća, odnosno privrednih društava, Nadzorni odbor JU» – NE OTVARAJ.

U prijavi kandidati su dužni označiti na koju se poziciju kandiduju i za koje javno preduzeće, odnosno privredno društvo ili javnu ustanovu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!