BH Telecom
Aktuelno

Vlada SBK izdvojila 100 hiljada KM za topličko-klimatsko liječenje boraca iz SBK

Vlada SBK je usvojila Zapisnike sa 49. redovne i 18. vanredne sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je razmatrala Amandmane na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, i Vlada SBK je stava da je Amandman na član 11 opravdan.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine, i uputila u dalju proceduru.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK.

 

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na:

 • Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju borca,
 • Program i kriterij utroška sredstava za pravnu pomoć borcima.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog iste uprave:

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za topličko-klimatsko lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.000.000,00 KM,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za putne troškove u inostranstvo za lijećenje korisnika branilačko invalidske zaštite, odlukom se izdvaja iznos 10.000,00 KM,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za finansiranje promijenjene radne sposobnosti, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za februar 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe, te osnovnom i srednjem obrazovanju, iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih fukncija osnovica za obraćun plaće za februar 2017. godine iznosi 107,06 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Poticaj privredi 2017-Lot 5“, za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „Mostar 2017“ koji će se održati od 04.4. do 08.4.2017.godine u Mostaru, odlukom se izdvaja iznos od 40.091,24 KM.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Poticaj privredi – Lot 8“, sa sredstava rezerve, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Faik“ d.o.o. Novi Travnik.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela odluku o izdvajanju sredstava za sufinaniranje upravnih ustanova – odlukom se odobrava mjesećna uplata u iznosu od 25.000,00 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK.

 

Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 1.755,00 KM, sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije „Elektrinstalacije, termoinstalacije i elaborat zaštite od požara u glavnom projektu adaptacije zgrade MUP-a“.

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara SBK, odlukom se izdvaja iznos od 28.000,00 KM za pokretanje postupka javne nabavke.

 

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Kreševo za projekat „Izrada ptpornog zida na putu za Benek u MZ Cvitović“ i Izvještaj Načelnika općine Jajce za projekat „Uređenje obale i korita rijele Kreševčice“ o utrošku sredstava po odlukama Vlade Kantona.

 

Usvojen je i Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2016. godinu i Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za sufinaniranje projekta utopljavanja zgrade MSŠ „Donji Vakuf“, saglasnost se odnosi na provedbu projekta Federalnog fonda za zaštitu okoliša „Energetsko utopljavanje MSŠ Donji Vakuf, procjenjena vrijednost projekta je 300.906,60 KM.

 

Date su i slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost na Plan nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017. godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • Saglasnost za Plan nabavke za Ministarstvo privrede za 2017. godinu,
 • Saglasnost za Plan nabavki Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2017.godinu,
 • Saglasnost na Plan nabavki roba i usluga u 2017. godini za Kabinet Premijera,
 • Saglasnost na Plan nabavki za 2017. godinu za Ured za javne nabavke.

 

 

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije sredstava Tekuće rezerve za organizovanje Memoranduma o evropskom partnerstvu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Evropskom pokretu u BiH.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje insfrastukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom privrednom razvoju u svrhu zaštite okoliša, za prepumpnu stanicu na vodovidu Prijevori – Borina Općina Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Kantonalnom sudu Novi Travnik za prijem u radni odnos dva državna službenika na neodređeno vrijeme i to stručni saradnik – glasnogovornik Suda, jedan izvršitelj i strućni saradnik za opšte i pravne poslove – jedan izvršitelj.

 

Donesena je i Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu namijenjenih za sport u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 57.300,00 KM, u svrhu uplate kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i udruženja iz oblasti sporta.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti o raspisivanju natječaja za upražnjena radna mjesta u „Prva osnovna škola„ općina Donji Vakuf i SŠ „Busovača“ općinaBusovača.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.500,00 KM.

 

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za upražnjena radna mjesta:

 • Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, u Odsjeku telekomunikacije i informatiku, namještenik, Sektor uniformisane policije-4 izvršitelja,
 • Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik, u P.S.Kiseljak-1 izvršitelj,
 • Viši refertent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik u P.S.Kreševo – 1 izvršitelj,
 • Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik u P.S.Travnik-1 izvršitelj.

Vlada SBK