Transparency International
BH Telecom: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik
BH Telecom: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik - photo: ilustracija
Aktuelno

BH Telecom: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik

Planet obuca

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj  26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana   43. Priloga broj 1. Organizacija rada Društva, Pravilnika o radu – prečišćeni tekst, broj: 00.1-2.2-83058-1/17 i Izmjene i dopune  broj: 00.1-14-52313/18, broj: 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2  i 00.1-14-26635/19-1, te u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-2.1-14-26709-6/19 od 08.05.2019. godine, vršilac dužnosti  direktora Direkcije Travnik, objavljuje

J A V N I    O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku, u Direkciji Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu:

-68. Stručni saradnik za optičke sisteme prenosaVSS – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,  sa mjestom rada u  Travniku.

Opis poslova i radnih zadataka:

1.        Održavanje optičkih kablova, optičkih razdjelnika  te sistema za nadzor istih,

2.        Organizuje i sprovodi  redovno te interventno održavanje optičkih modema i sistema za nadzor istih,

3.        Lično učestvuje na otklanjanju smetnji na uređajima i opremi,

4.        Analizira smetnje i rezultate mjerenja i obrađuje ih, i predlaže rješenja za njihovo poboljšanje,

5.        Učestvuje u izradi plana održavanja za potrebe odjeljenja,

6.        Podrška pri izradi  optimalnih tehničkih rješenja za izgradnju novih  optičkih privoda,

7.        Neprekidna edukacija iz oblasti novih tehnologija,

8.        Vodi računa o mjernim instrumentima, sredstvima rada i pravilnosti njihove primjene, kao i primjene mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kontroliše utrošak materijala i evidenciju utroška,

9.        Analizira rad i predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta rada.

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS

bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet ili  drugi odgovarajući tehnički fakultet.

– Pasivno znanje engleskog jezika,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme (kandidati koji su završili studiji po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplome prvog i drugog ciklusa),

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, koja sadrži:osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručna sprema predviđena za konkretno  radno mjesto, preciziran period radnog angažovanja i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu).

 

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Napomena:

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013. godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascima nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

 

IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Travnik ili putem pošte na adresu:

         Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,

                           Direkcija Travnik

             Sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto 68. Stručni saradnik za optičke sisteme prenosa“  – ne otvarati”

                                                                                                       ul. Prnjavor 11.,

                                                                                                          72270 Travnik

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. 

BH Telecom