dstore
Aktuelno

BH Telecom raspisao Javni oglas za prijem radnika u Travniku

J A V N I  O G L A S

 

za prijem radnika na radno mjesto 13a. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Travnik, Službe za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Travniku.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.   Zastupa interese Društva pred sudovima u postupcima utuženja po masovnim fakturama.

2.   Vodi evidenciju sudskih predmeta i iste prati do okončanja postupka.

3.  Obavlja pravne poslove vezane za utuženje zbog neplaćanja za fiksnu, mobilnu i internet uslugu (sačinjavanje tužbi, odgovora na tužbe, postupanje po sudskim Dopisima, sačinjavanje odgovora na žalbe, pokretanje izvršnih postupaka i dr.).

4.   Aplikativno evidentiranje svih procesnih radnji i praćenje uplata po utuženjima.

5.   Učestvuje u postupcima nabavki i sačinjavanje ugovora, rješenja, odluka i žalbi vezanih za predmetne postupke.

6.   Aktivno učestvuje u radu komisija na nivou Direkcije.

7.   Prati  pozitivne propise i akate Društva, kao i sudske prakse za provođenje sudskih postupaka vezanih za naplatu potraživanja.

 

I  Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen pravni fakultet,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme.

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja).

– Izvod iz matične knjige rođenih.

– Uvjerenje o državljanstvu.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godinu, koja treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

 

 

 

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 13a. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. 

 

 

21.08.2020

BH telecom