Transparency International
Aktuelno

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku traži radnika na održavanju čistoće

Planet obuca

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Sl.novine SBK, broj: 7/19),Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-341/20 od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-2268/20 od 06.11.2020. godine, R A S P I S U J E  se

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Na određeno vrijeme:

 

  1. Radnik na održavanju čistoće– higijeničar, 1 izvršilac– puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine.

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/19, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi(Sl.novine SBK, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim standardima za srednje škole (Sl.novine SBK, broj: 15/02), Pravilima Elči Ibrahim-pašine medrese iPravilnikomo radu, sistematizaciji radnih mjesta, opisu poslova i plaći u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

 

  1. Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu, naziv radnog mjesta, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
  2. Biografija, svojeručno potpisana,
  3. Svjedodžba o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (najmanje osnovna škola),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija koja ne može biti starija od 6 mjeseci ili orginal izvoda bez ograničenja roka),
  5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

 

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

 

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

 

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

 

Intervju sakandidatima će se obaviti u utorak, 09.02.2021. godine sa početkom u 13:30 sati.

 

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o prijemu radnika u Elči Ibrahim-pašinu medresu.

 

Putem e-mail adrese kandidata dostavlja se Obavijest kadidatima, Odluka o prijemu u radni odnos kandidata i Lista uspješnih kandidata.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za Javni oglas sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

“Prijava na Javni oglas – ne otvarati”

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

Mostarska bb, 72270 Travnik

 

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

 

 

Direktor

Dževdet Šošić

Trebamo da znamo!