dstore
Aktuelno

Fizika, likovna kultura, engleski jezik: Traži se više izvršilaca sa VSS na području općine Travnik

Broj: 01-01/21

Datum: 04.1.2021.

 

Na osnovu  člana 57. Zakona o Osnovnoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01 i 17/04); člana 3.i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl. novine SBK broj: 7/19)  i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a broj: 03-30-3/2020-288-1 od 28.12.2020.godine, OSNOVNA ŠKOLA „VITOVLJE“ VITOVLJE raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u školskoj 2020/2021.godini

 

  1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 17 sati sedmično, na određeno do povratka radnice sa

      bolovanja, a najduže do 30.6.2021.godine

  1. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 4 sata sedmično, na određeno, do 30.6.2021.godine
  2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 5 sati sedmično, na određeno, a najduže do 30.6.2021.godine

 

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH broj: 26/19 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (Sl. novine SBK-a broj: 11/01 i 17/04), Nastavnim planom i programom i  dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole broj: 01-38-954/09-2 i Pedagoškim standardima za osnovne škole (Sl. novine SBKa- broj: 8/05).

 

Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 

  • Prijavu na konkurs u kojoj se navode lični podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon i po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, biografija, dokazi koji se prilažu i svojeručni potpis prijave
  • Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)

 

Kandidati koji se u prijavi na konkurs pozivaju na pravo prioriteta, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u SBK-a, dužni su u prijavi priložiti odgovarajuće dokaze o tome pravu:

 

  • Rješenje o proglašenju tehnološkom viškom sa područja SBK-a
  • Potvrdu za dopunu nastavne norme na području SBK-a (potvrda škole da kandidat ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme i broj časova nastavne norme)

 

 

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon.

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.

Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu, certifikate i druge dokumete koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Svi navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Kandidati čija je konkursna dokumentacija potpuna i blagovremena, te koji ispunjavaju formalne uslove konkursa bit će pozvani na pismeni i usmeni ispit.

O vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Sa kandidatima koji se u prijavi pozivaju na pravo prioriteta, te prilože odgovarajuće dokaze o tom pravu, provest će se samo usmeni dio ispita (intervju).

 

Kandidati koji ne pristupe naprijed navedenim ispitima u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Odluka o izabranom kandidatu dostavlja se svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa.

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije stupanja na posao u roku od 7 (sedam) dana dostaviti Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

Kandidati koji ne budu primljeni mogu preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati isključivo putem preporučene pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:

Osnovna škola „Vitovlje“ Vitovlje bb, 72 283 Turbe sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 030 539 555 ili na e-mail: osvitovlje01@hotmail.com

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

 

Direktor škole

Čurić Semir