Transparency International
Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog ekološkog akcijskog plana 2017-2020
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog ekološkog akcijskog plana 2017-2020

Planet obuca

Na osnovu člana 91. Statuta Općine Travnik (“Prečišćeni tekst – Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 26. 5. 2017. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1.Utvrđuje se Nacrt Lokalnog ekološkog akcijskog plana općine Travnik LEAP za period 2017. – 2020. godine.

2. Nacrt Lokalnog ekološkog akcijskog plana općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

3.Javni uvid može se izvršiti na WEB stranici Općine Travnik i u Službi za zajedničke i komunalne poslove.

4.Javna rasprava trajat će 30 dana od dana usvajanja Nacrta, a glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 28. 6. 2017. godine sa početkom u 17ᵒᵒ sati, a mogu nazočiti svi zainteresovani subjekti.

5.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Travnik mogu se dostaviti Službi za zajedničke i komunalne poslove do 30. 6. 2017. godine do 15ᵒᵒ sati

6.Služba za zajedničke i komunalne poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog LEAP-a, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tokom javne rasprave.

Nacrt LEAP-a može se preuzeti O V D J E.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!