Transparency International
Aktuelno

JAVNI KONKURS: Traži se stručni savjetnik u Ministarstvu zdravstva Srednjobosanskog kantona

Planet obuca

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona
Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja
Bosna/Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona
Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za informatizaciju – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: uvođenje informacijskih tehnologija u sustav zdravstva, u skladu sa reformskim procesima
integracije u zdravstveni sustav; praćenje i ažuriranje podataka sadržanih u zbirkama podataka koje vodi
Ministarstvo u elektronskom obliku (baza) prema propisima o zaštiti osobnih podataka; izrada analiza,
izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada planova
i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacijskog sistema, njegovo održavanje i
nesmetano funkcionisanje; izrada projekata, programa i umrežavanje zdravstvenih ustanova; ažuriranje web
stranice Ministarstva sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulativi za sve razine koje su u
nadležnosti Ministarstva; izrada metodologija i standarda za formiranje, razvoj i održavanje baze podataka,
analizu tih podataka i njihovo publiciranje; koordiniranje, analiziranje i komuniciranje zahtjeva ustanova prema
dobavljačima softwera i obrnuto; praćenje stanja i statusa sustava; obavlja poslove iz djelokruga rada
ministarstva po nalogu ministra i rukovodećeg službenika odjela.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što
se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za
njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
– VII stupanj – elektrotehnički fakultet, strojarski fakultet, fakultet informatike ili računarstva, fakultet
informacijsko-komunikacijskih znanosti ili ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje, drugog ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) s kontinuitetom u struci u oba ciklusa, studij tehničke
struke – smjer elektrotehnika, strojarstvo, računarstvo ili informatika ili informacijske komunikacijske
znanosti ili studij ekonomske struke – smjer financije ili opća ekonomija,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za
državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati
napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na
navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona
sa pozivom na broj: 08-30-8-199/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Agencija DAN

Trebamo da znamo!