Transparency International
Aktuelno

JAVNI OGLAS: Dom zdravlja traži 17 novih uposlenika: Doktori, medicinske sestre, spremačice…

Planet obuca

Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19,člana 6 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 01/1-5.108   od 19.11.2020.g  Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine

 

I . Radno mjesto

1.Doktor medicine  ……………………………………………………………..   3 izvršioca

2.Medicinska sestra –tehničar  ……………………………………………..   11 izvršilaca

3.Spremačica   ……………………………………………………………………     3 izvršioca

 

 

 

Opis poslova

 

Pod 1.Doktor medicine

-organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja

-provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti

-obavlja preglede utvrđenim procedurama

-vrši interpretaciju nalaza

-određuje način i vrstu liječenja

-ukazuje hitnu medicinsku pomoć

-propisuje lijekove i medicinska sredstva

-određuje vrstu i dužinu liječenja

-daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti

-sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva

 

 

Pod 2.-Medicinska sestra -tehničar

-vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o pacijentima

-asistira doktoru medicine pri obavljanju poslova

-pruža informacije pacijentu,zakazuje redovne i kontrolne preglede

-prima zdravstvene kartone i drugu medicinsku dokumentaciju

-obavlja administrativnu obradu zdravstvenih kartona,recepata,uputnica

-vrši prijavu zaraznih oboljenja,pravi izvještaj o oboljenjima,pravi izvještaj o uslugama

-brine o blagovremenom snabdjevanju lijekovima i potrošnom materijalu i sterilnosti instrumenata

-priprema pacijente za pregled

-postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka

-ordinira lokalne ,peroralne i parenteralne terapije

-vrši previjanje rana,inhaliranje,daje infuzije,vrši imobilizaciju

-pravi dnevne izvještaje po receptima

-obavlja i ostale poslove iz djelokruga rada medicinske sestre-tehničara koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-dužan je da vodi brigu o imovini i sredstvima za rad sa kojima radi

 

Pod 3.-Spremačica

-vrši čišćenje,pranje i spremanje ordinacija,hodnika i sanitarnih prostorija

-vrši dezinfekciju prostora,predmeta i pribora

-vrši transportovanje nečistog i čistog rublja

-vrši pranje sanitarnih čvorova

-kontroliše priključke za vodu,struju,plin i ostalo

-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

 

 

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Dom zdravlja Bugojno,radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

 

  1. Uslovi

 

Kandidati trebaju da ispunjavaju opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu kako slijedi:

 

Opšti uslovi za radno mjesto pod 1, 2 i 3

-da je državljanin BiH

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

 

Posebni uslovi

 

Za radno mjesto pod 1

Završen medicinski fakultet,položen stručni ispit,licenca za samostalno obavljanje poslova

Za radno mjesto pod 2.

Srednja škola zdravstvenog usmjerenja profil medicinska sestra-tehničar,položen stručni ispit,1 godina radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima medicinska sestra-tehničar,licenca za samostalan rad

Za radno mjesto pod 3.

Osnovna škola i 1 godina radnog iskustva na poslovima spremačice

 

 

III. Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu  sa kratkom biografijom,koja mora biti potpisana,kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

Za radno mjesto pod 1, 2, 3

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

 

 

Za radno mjesto pod 1.

-Diploma o završenom studiju,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-licenca za samostalno obavljanje poslova

Za radno mjesto pod 2.

-svjedočanstvo za I,II,III i IV razred srednje škole i diplomu o položenoj maturi

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o radnom iskustvu

-licencu za samostalno obavljanje poslova u struci izdato od nadležne komore

Za radno mjesto pod 3.

-svjedočanstvo o završenoj školi

-uvjerenje o radnom iskustvu

 

 

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju,te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

 

  1. Postupak prijavljivanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas za radno mjesto———–ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Bugojno,Ambasadora Wagnera 15.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel.030 509-403

 

  1. Postupak izbora kandidata

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavjestiti kandidate čije su prijave uredne,blagovremene i potpune,o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.Za kandidate pod rednim brojem 3 neće se održati pismeni ispit.

Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.

 

 

Bugojno,

Broj:01/1-

Služba za zapošljavanje SBK/KSB

Trebamo da znamo!