Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog društva „Vlašić“
Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog društva „Vlašić“
Aktuelno

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog društva „Vlašić“

Planet obuca

 

 

POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO

P.D. „VLAŠIĆ“ D.O.O. TRAVNIK

 

Broj: 01-05/20

Datum:30.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 19.03.2020. godine,  Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e

 

J A V N I     O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

 

 1. NAZIV POZICIJE I OPIS POSLOVA:

 

 • Direktor Društva 1 izvršitelj na mandatni period

 

 • Opis poslova:

 

 • Zastupa i predstavlja Društvo prema trećim osobama
 • organizira i usklađuje proces rada, predlaže poslovnu politiku Društva i rukovodi njime,
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine Društva i Nazornog odbora,
 • priprema planove, programe, informacije i izvještaje i iste podnosi na razmatranje i usvajanje Nadzornom odboru,
 • stara se o zakonitom radu Društva,
 • donosi sve akte iz oblasti propisane djelatnosti Društva i iz oblasti radnih odnosa,
 • zaključuje ugovore o poslovanju i suradnji sa trećim licima,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • odlučuje o službenom putu radnika i potpisuje putne naloge,
 • organizira i priprema materijale za sastanke Nadzornog odbora,
 • organizira samozaštitu radnika i mjere zaštite i spašavanja,
 • utvrđuje i sprovodi mjere sigurnosti,
 • izvršava i druge zadatke na osnovu zakona, odluka Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

 

 1. UVJETI JAVNOG OGLASA

 

 1. Opći uvjeti
 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 1. Posebni uslovi:
 • VSS, VŠS ili SSS, smijer poljoprivredni, ekonomski ili pravni
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci
 • Da kandidat nije osuđivan za krivična djela i prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Društva
 • Da kandidatu nije presudom suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti direktora Društva

 

 • SADRŽAJ PRIJAVE – Potrebna dokumentacija – dostaviti originale ili ovjerenu foto-kopiju dokumenata
 • Prijava na javni oglas s kratkim životopisom
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci nakon završenog školovanja – uvjerenje izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je/bio zaposlen, te koji je stepen stručne spreme bio predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža ili uvjerenje PIO/MIO ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored ostalih i kolone stepena stručne spreme koji predstavljaju obilježje „školske spreme koja se traži na radnom mjestu“ i šifre radnog mjesta, odnosno ukoliko su u njih unesene šifre stepena stručne spreme i šifre radnog mjesta koje je zaposlenik obavljao odnosno obavlja (ne dostavljati kopiju radne knjižice ili listing PIO/MIO);
 • Za dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična djela i prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Društva, dostaviti uvjerenje nadležnog suda;
 • Za dokaz da kandidatu nije presudom suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti direktora Društva, dostaviti uvjerenje nadležnog suda.

 

 1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme – mandat od 4 godine s mogučnošću ponovnog izbora

Mjesto obavljanja funkcije direktora je sjedište PD „Vlašić“ .

Radno vijeme obavljanja funkcije – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

 

 1. NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Obavijest o javnom oglasu će se objaviti u dnevnom listu “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog oglasa na web stranici općine Travnik i oglasnoj ploči općine Travnik, koja je osnivač PD „Vlašić“.

 

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

 • NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OSTALE NAPOMENE

 

 1. a) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično u prostorije PD „Vlašić“ ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

Poljoprivredno društvo P.D. „Vlašić“ d.o.o. Travnik

Poturmahala 5/a, 72270  Travnik

uz naznaku:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ”.

 1. b) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
 2. c) Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, bit će pozvani na pismeni test i intervju. Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavit će se na web stranici Općine Travnik najmanje sedam dana prije održavanja ispita. O terminu testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem telefona. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
 3. d) Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.), koje prilažu uz prijavu na javni konkurs , pozivajući se na poseban zakon po kojim imaju prednost.
 4. e) Za dodatne informacije kontakt telefon je 030/511-277 Centrala Općine Travnik, kontakt osoba Tomislav Rajić.

 

 • NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

      PREDSJEDNIK        NADZORNOG ODBORA 

   Tomislav Rajić, dipl.iur