dstore
Aktuelno

Javni oglas za prijem dva diplomirana pravnika u Kantonalno tužilaštvo SBK

Planet obuca

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A 332/21

Travnik,01.10.2021.godine.

 

            Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (Sl. novine SBK/KSB broj 14/02), člana 34. Zakona o radu (Sl. novine F BiH broj  26/16) i člana 53. Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  u Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu SBK/KSB Travnik, Glavni Kantonalni tužilac raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje na praksu  u Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo SBK/KSB Travnik

 

Lice na stručnom osposobljavanju,diplomirani pravnik                                 dva   (2) izvršioca

 

Lice na stručnom osposobljavanju se prima na stručno  osposobljavanje u trajanju od  dvije  (2) godine, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

 

Opis poslova:

Lica na stručnom osposobljavanju raspoređuju se na sve vrste poslova kako bi stekli praktično iskustvo na svim poljima rada u tužilaštvu, u skladu sa godišnjim  planom, a po nalogu Glavnog tužioca , mogu biti raspoređeni i u druga tužilaštva i sudove.

Uslovi:

Pored općih uslova  predviđenih članom 25. Zakona  o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,(da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da ima univerzitetsku diplomu  ili druge obrazovne ili akademske  kvalifikacije najmanje  VII stepena, da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH),kandidat za lice na stručnom osposobljavanju treba ispunjavati i posebne  uslove oglasa i to:VSS/VII stepen, Pravni fakultet, odnosno  visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja pravne struke koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova.

Uz prijavu na oglas uz kratku biografiju kandidat mora podnijeti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-diplomu o  završenom fakultetu,

-uvjerenje o poznavanje rada na računaru,

-prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta)

 -dokaz o  dužini trajanja  nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje)

Kandidati koji  budu izabrani za lice na stručnom osposobljavanju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost, izjavu ovjerenu  od strane nadležnog  organa  da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine i Izvod iz Matične knjige rođenih mogu dostaviti u roku od 8 dana  od dana prijema obavijesti o rezultatima  javnog oglasa.

Izbor između prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju sve uslove oglasa izvršit će se intervjuom koji se sastoji od odgovora  na postavljena pitanja iz pojedinih oblasti prava.

Javni oglas ostaje otvoren 15  dana od dana  objavljivanja.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje. Na prijavama  obavezno navesti  kontakt telefon.

Prijavu sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju  uslova javnog oglasa dostaviti  lično ili na adresu:

Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona Travnik

ulica Aleja Konzula  bb Travnik

sa naznakom „Prijava na Javni oglas“

Javni oglas će biti  objavljen u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“, web stranici  Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Travnik kt_travnik.pravosudje.ba i na oglasnoj ploči Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Travnik.

GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC-TUŽITELJ

mr.sci. Fuško Šemsudin