Aktuelno

Javni oglas za prijem u radni odnos dva vatrogasca

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj:49/05), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva Srednjobosanskog kantona („Sl.novine Srednjobosanskog kantona “ broj 15/12) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Upravne organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, direktor UO TVJ Travnik objavljuje;

J A V N I    O G L A S
za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

1.Naziv radnog mjesta

01. Vatrogasac …………………………………….2 (dva ) izvršioca na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca

2. Opis poslova i radnih zadataka

– učestvuje na vatrogasnim intervencijama, održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju, stručno se osposobljava, obavlja dežurstvu u krugu i prostorijama UO TVJ, poslije intervencije vozila snabdjeva sredstvima za gašenje, vrši poslove iz svoje uže specijalnosti, odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, odgovara za provođenje pravila službe, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak komandir jedinice ili komandir desetine, kao i sve druge poslove koji proističu iz uputstva o načinu rada UO TVJ-e.

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uslova iz člana 24. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
– da ima najmanje III stepen školske spreme odgovorajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske ili drugi smjer tehničke struke).
– da je zdravstveno i psihofizički sposobno za obavljanje poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
– položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
– položen vozački ispit B kategorije
– provedena struča obuka ili radni staž u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici

4. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene foto-kopije)

– diploma o završenoj školskoj spremi
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdat kod nadležnog suda ( ne staije od tri mjeseca)
– dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca izdat kod ovlaštene institucije
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
– ovjerenu izjavu kandidata da isti nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere u posljedne tri godine prije objavljivanja konkursa
– potvrda o stručnoj obuci ili radnom stažu u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici
– krača biografija sa kontakt podacima: adresa i telefon

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni Avaz, te web stranici Općine Travnik.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte sa naznakom:
UPRAVNA ORGANIZACIJA TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA TRAVNIK
Pirota bb,72270 Travnik,Kancelarija br.15
– Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvaraj-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Općina Travnik/Travnicki.INFO