Glavu gore, ljudi su snaga SBB
Koronavirusom zaražena doktorica u Travniku, zatvoren odjel neuropsihijatrije
Koronavirusom zaražena doktorica u Travniku, zatvoren odjel neuropsihijatrije
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj:10- 5562od 15.6.2020.godine, v.d. Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik, r a s p i s u j e

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  

1) Tri (3) medicinske sestare – tehničara – u Službi neurologije i psihijatrije,

2) Tri (3) medicinske sestre tehničara – u Internoj službi

3) Jedne (1) medicinske sestre –tehničara – u Hirurškoj službi

4) Dvije (2) instrumentarke – u Hirurškoj službi

5) Tri (3) medicinske sestre – tehničara – u Ginekološko porođajnoj službi

6) Dvije (2) medicinske sestre – tehničara u CIT-u u Službi anestezije i reanimacije

7) Dvije (2) anestetičara – u Službi anestezije i reanimacije     

8) Jednog (1) farmaceutskog tehničara –  u Službu za snabdijevanje lijekovima i sanitetskim materijalom,

9) Jedne (1) sestre akušerke –  u Ginekološko porođajnu službu,

10) Dva (2) laboratorijska tehničara – u Biohemijsko hematološku službu i Službu za mikrobiologiju     i

11) Jednog (1) KV krojača – u Tehničku službu

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

Pod tačkama 1),2),3),4),5) i 6)

– završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalana rad

 

Za tačke 1),4) i,5)

– 1 godina radnog iskustva

 

Za tačke 2),3), i 6)

-6 mjeseci radnog iskustva

 

Pod tačkom 7)

završenu višu medicinsku školu / srednju medicinsku školu opšteg smjera

-položen stručni ispit

-važeća licenca za samostalan rad

-1 godina radnog iskustva

 

Pod tačkom 8)

– završenu srednju farmaceutsku školu

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalan rad

– 6 mjeseci radnog iskustva

 

Pod tačkom 9)

– završenu srednju medicinsku za zanimanje sestra akušerka

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva

 

 Pod tačkom 10)

– završenu srednju medicinsku školu laborantskog smjera

– položen stručni ispit

– važeća licenca za samostalan rad i

– 1 godina radnog iskustva

 

Pod tačkom 11)

-završenu školu za KV krojača i

-6 mjeseci radnog iskustva

 

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 

-Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju za sve tačke oglasa

-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi

 • za tačku 1),2),3),4),5) i 6) srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera
 • za tačku 7) višoj medicinskoj ili srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera
 • za tačku 8) srednjoj farmaceutskoj školi
 • za tačku 9) srednjoj medicinskoj školi akušerskog smjera
 • za tačku 10) srednjoj medicinskoj školi laborantskog smjera
 • za tačku 11) srednjoj školi za KV krojača

 

      -Ovjerene kopije svjedožbi  I,II,III i IV razreda

 • za tačku 1) 2),3),4),5) i 6) srednje medicinske škole opšteg smjera
 • za tačku 7) prosjek ocjena o završenoj višoj medicinskoj školi ili svjedožbe srednje medicinske škole opšteg smjera
 • za tačku 8) srednje farmaceutske škole
 • za tačku 9) srednje medicinske škole akušerskog smjera
 • za tačku 10) srednje medicinske škole laborantskog smjera
 • za tačku 11) svjedožbe I,II i III razreda završene srednje škole za KV krojača

 

Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za tačke 1), 2),3),4),5),6)7),8),9) i 10)

 -Važeće licence za samostalan rad za tačke 1),2),3),4),5),6),7),8),9) i 10)

-Potvrda o radnom iskustvu za sve tačke oglasa

-Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti (odnosi se za sve tačke oglasa)

-Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH (odnosi se za sve tačke oglasa).

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“  dana _________2020.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici JU Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisije za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu i pismeni test , a za tačku 11) i praktični rad.

 

O terminu  intervjua, pismenog testa i praktičnog rada kandidati će biti upoznati putem javnog poziva na web stranici JUBolnica Travnik.

 

Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke v.d.direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u J.U.Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

 

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati sa najuspješnijim kandidatima uz uslov probnog rada koji je za SSS – tri (3) mjeseca, a za VŠ – četiri (4) mjeseca.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju  uslovima radnog mjesta na koje bude primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provođenje javnog oglasa“ ”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

JU Bolnica Travnik