Aktuelno

JU MSEUŠ Travnik – Oglas za posao

Planet Obuca

Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, broj: 68-5/21 od 22.03.2021. godine i saglasnosti Vlade SBK br: 03-30-6/2021-113 od 07.05.2021. godine,  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. Domar škole – na neodređeno  vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca –

1 izvršilac

Opis radnog mjesta: rukovanje i održavanje uređaja i instalacija grijanja; staranje o blagovremenoj zagrijanosti zgrade tokom  grijne sezone; u vremenu kada nije grijna sezona redovna kontrola instalacija i inventara u školskoj zgradi te obezbjeđenje ispravnog rada instalacija; popravak instalacija i školskog inventara; obavještavanja direktora o eventualnim štetama; staranje o nabavci potrošnog materijala za održavanje; održavanje zelenih površina (potkresivanje drveća); kontroliše, obezbjeđuje i štiti školsku imovinu; u toku radnog vremena obilazi objekte škole i osmatra njihovu ispravnost;  otkriva, sprečava i prijavljuje pojave i postupke koji mogu nanijeti štetu objektima i imovini; zabranjuje i onemogućava prilazak objektima neovlaštenim osobama; obavlja preventivne radnje i mjere za zaštitu od požara a u slučaju požara obavezan je da pristupi njegovoj lokalizaciji i da hitno obavijesti nadležnu vatrogasnu službu; ostali poslovi iz oblasti obezbjeđenja kao i poslovi po nalogu direktora.

 

Kandidati moraju zadovoljavati uslove Javnog oglasa propisane Zakonom o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“) i Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“).

 

Profil i stručna sprema: Pored općih uslova definisanih zakonom (Zakon o radu FBIH, Sl.novine FBIH broj 26/16, 89/18), svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto, završen V ili III stepen – VK ili KV- srednja stručna škola metalske struke, građevinske struke, drvoprerađivačke struke ili elektrostruke.

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Školska br.11, Travnik, a radno vrijeme je u skladu sa utvrđenim rasporedom. Vrijeme rada se po potrebi organizuje u dvije smjene i to na poslovima iz djelokruga koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.

 

Popis potrebne dokumentacije:

– Prijavu sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresa, redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

– potvrda o čekanju na posao nakon sticanja tražene stručne spreme ( Zavod za zapošljavanje ) .

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem i sl. (čl.12 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK).

 

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije sa rokom važenja naznačenim u javnom oglasu.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena, o čemu će biti obaviješteni shodno Uredbi.

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove – pismeno testiranje i intervju iz oblasti zakonskog okvira djelovanja srednje škole (Zakon o srednjoj školi) te opće znanje, obavit će se u prostorijama škole u Travniku na adresi Školska br.11,  u ponedjeljak 07.06.2021.godine sa početkom u 10:00 sati. Ukoliko dođe do promjene mjesta i vremena testiranja, kandidati će o tome biti obaviješteni na zvaničnoj stranici škole i alternativno na priloženu mail adresu ili usmeno, najmanje 3 ( tri ) dana prije održavanja ispita.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati poštom preporučeno na adresu:

 

MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA TRAVNIK

 Školska 11 72270 Travnik

        Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na email: mseus@bih.net.ba ili na broj

030/541-621  (sekretar škole).

 

 

Datum: 18.05.2021. godine

Broj: 140/21

Direktor škole