Aktuelno

Kantonalno tužilaštvo SBK zaključilo protokol o međusobnoj saradnji sa Finansijskom policijom pri Federalnom ministarstvu

Danas je u Uredu glavnog kantonalnog tužioca, zaključen je Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona kojeg predstavlja glavni kantonalni tužilac mr. sci. Šemsudin Fuško, te Federalnog ministarstva finansija-financija, Finansijska-financijska policija Sarajevo koju predstavlja V.D. glavni inspektor  dipl. krim. Amel Topalović.

Protokolom se bliže uređuje postupanje i saradnja Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i Federalnog ministarstva finansija-financija, Finansijska-financijska policija Sarajevo u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela i postupanje u krivičnim i prekršajnim predmetima poštujući načelo “Ne bis in idem”.

Saradnja prilikom otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ostvaruje se u situacijama kada Federalno ministarstvo finansija-financija, Finansijska-financijska policija Sarajevo utvrdi da postoje indicije o krivičnom djelu, a posebno:

–         u toku provođenja upravnog postupka, odnosno inspekcisjkog nadzora kod subjekta nadzora,

–         u toku obavještajnog i analitičkog rada Odsjeka za inspekcijski nadzor,

–         u postupanju po zahtjevima Tužilaštva uključujući i provođenje finsnijske istrage te

–         na osnovu svih drugih saznanja.

Kada ovlaštena službena lica/ inspektori Federalnog ministarstva finansija-financija, Finansijska-financijska policija Sarajevo utvrde da postoji osnovi sumnje da konkretni događaj predstavlja krivično djelo dostavit će izvještaj o učinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu sa rezultatima do tada izvršenih provjera i prijedlogom mjera i radnji dokazivanja za koje smatra da je neophodno provesti u istrazi.

Postupajući tužilac će nakon što zaprimi obavještenje ili izvještaj o počinejnom krivičnom djelu u što kraćem roku predmet uzeti u rad, te preduzeti potrebne mjere i radnje u cilju donošenja tužilačke odluke.

Kantonalno tužilaštvo SBK