Transparency International
Aktuelno

Konkurs za prijem u radni odnos: U Travniku se traže dvije osobe sa VSS na neodređeno vrijeme

Planet obuca

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključaka Upravnog odbora broj: 01-02-02-57; 01-02-02-58/20 od 16.12.2020. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

 

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

I

Stručni saradnik za analitičko-operativne i organizacione poslove u Uredu direktora i zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB na neodređeno vrijeme sa ugovorenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, broj izvršitelja jedan (1) .

Uslovi: VSS-VII/1 stupanj, fakultet pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa diplomskog sveučilišnog studija, Bolonjskog sustava studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Opis poslova: po nalogu direktora i uz saglasnost zamjenika ravnatelja, kao i po nalogu zamjenika ravnatelja uz saglasnost direktora, izvršava poslove koordinacije i organizacije sa drugim organizacionim jedinicama, poslovi na organizaciji sjednica Upravnog odbora, praćenju realizacije izvršenja ugovora u okviru provođenja javnih nabava, koordinira poslove uredskog poslovanja i izrade Programa rada Službe i izvještaja o radu, mjesečnog i godišnjeg, sa voditeljima Biroa, Odjela i drugi poslovi u skladu sa naredbama direktora i zamjenika ravnatelja.

II

Stručni saradnik za materijalno-financijske poslove u Uredu materijalno-finansijskog poslovanja Službe za zapošljavanje SBK/KSB na neodređeno vrijeme sa ugovorenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, broj izvršitelja jedan (1) .

Uslovi: VSS, VII/1 stupanj, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog sveučilišnog studija, Bolonjskog sustava studiranja, ekonomske struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Opis poslova: vođenje Glavne blagajne, obračun zdravstvenog osiguranja nezaposlenih, izrada rješenja o povratu pogrešno uplaćenih javnih prihoda, vođenje i ažuriranje pomoćnih evidencija Knjige stalnih sredstava, Knjige inventara, Knjige svih žiro-računa, praćenje javnih prihoda, vođenje pomoćne knjige javnih prihoda i knjiženje depozitnog žiro-računa, rad na pripremi i izradi mjesečnih, periodičnih i godišnjih obračuna i izvještaja i drugi poslovi prema nalogu direktora, zamjenika direktora i voditelja Odjela.

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

 

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

 

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu,
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko kandidat koji bude odabran ne posjeduje dokaz o položenom stručnom ispitu isti je dužan dostaviti najkasnije do isteka probnog rada,
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VII

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

 

Broj: 01-30-1-2197/20

Datum, 24.12.2020. godine

Trebamo da znamo!