Aktuelno

MSEUŠ Travnik raspisala Javni oglas za prijem u radni odnos, prima se 25 radnika

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Broj:551/23

Datum: 07.09.2023.

 

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi SBK(„Sl. novine SBK“ broj 11/01,17/04 i 15/12)Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19),člana 3.  Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK-a („Službene novine KSB/SBK“ broj: 5/23), Pravilnika o radu JU Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik broj: 423-2/19 od 19.08.2019. godine,Pravilnika o prijemu radnika u JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik broj 402-3/23 od 21.06.2023. godine, Odluke Upravnog odbora broj: 442-4/23 od 06.07.2023. godine,OdlukeUpravnog odbora broj: 487-1/23od 21.08.2023. godine, Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-6678/2023 od 31.08.2023. godine,  Saglasnosti za prijem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB broj: 03-30-1/2023-212 od 04.09.2023. godine,direktorica Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti -18 časova- na neodređenovrijeme
 2. Profesor engleskog jezika i književnosti – 15 časova -na neodređeno vrijeme
 3. Profesor poznavanja robe – 8 časova – do 30.06.2024.godine
 4. Profesor tehnologija materijala i zanimanja – 6 časova- do 30.06.2024.godine
 5. Profesor kozmetologije – 8 časova -do 30.06.2024. godine
 6. Profesor matematike – 18 časova- na neodređeno vrijeme
 7. Profesor bosanskog jezika i književnosti – 2 časa – do 30.06.2024. godine
 8. Profesor hemije – 2 časa -do 30.06.2024. godine
 9. Profesor njemačkog jezika i književnosti – 4 časa -do 30.06.2024. godine
 10. Profesor biologije – 12 časova -na neodređeno vrijeme
 11. Profesor ljekovitog bilja sa botanikom – 2 časa -do 30.06.2024. godine
 12. Profesor poslovnih finansija – 2 časa-do 30.06.2024. godine
 13. Profesor poslovnih komunikacija- 2 časa-do 30.06.2024. godine
 14. Profesor matematike – 8 časova – do 30.06.2024. godine
 15. Profesor informatike – 11 časova -na neodređeno vrijeme
 16. Profesor geografije – 10 časova – do 30.06.2024. godine
 17. Profesor katoličkog vjeronauka – 1 čas – do 30.06.2024. godine
 18. Sekretar škole – 1 izvršilac -do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
 19. Profesor higijene i prve pomoći – 7 časova -do 30.06.2024. godine
 20. Profesor anatomije i fiziologije – 2 časa -do 30.06.2024. godine
 21. Pedagog škole – 1 izvršilac- do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2024godine
 22. Profesor praktične nastave za kozmetičare – 17 časova- na neodređeno vrijeme
 23. Predavač praktične nastave za frizere – 11 časova -do povratka radnika sa suspenzije, a najkasnije do 30.06.2024. godine
 24. Profesor praktične nastave za kuhare – 14 časova -na neodređenovrijeme
 25. Radnice na održavanju čistoće – 2 izvršioca- na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

 

Profil i stručna sprema: Za sve pozicije kandidati trebaju da ispunjavaju uvjete propisane

Zakonom o srednjoj školi SBK, Pedagoškim standardima za srednje škole („Službene novine SBK“

broj 15/02) i  Nastavnim planom i programom.

Prednost na konkursu imat će kandidati u skladu sa posebnim Zakonom, te Kolektivnim ugovorom

za srednje škole SBK/KSB.

 

Pored općih uvjeta svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za navedena radna mjesta:

Za  radna mjesta pod rednim brojevima 1-20kandidati trebaju imati završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ECTS bodova odgovarajućeg smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 21. kandidati trabaju imati završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 300 ECTS bodova odgovarajućeg smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 22. kandidati trabaju imati završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 180 ECTS bodova odgovarajućeg smjera ili VKV kozmetičar V stepen.

Za radna mjesta pod rednim brojevima 23.-24.  kandidati trabaju imati završen V stepen stručne spreme ( VKV ).

Za radna mjesta pod rednim brojem 25. kandidati trebaju da imaju završenu osnovnu školu.

 

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Školska bb Travnik, a radno vrijeme je u

skladu sa utvrđenim rasporedom. Vrijeme rada se po potrebi organizuje u dvije smjene i to na

poslovima iz djelokruga koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.

 

Opis poslova:

Radna mjesta od rednog broja 1- 17, 19-20, te 22-24(nastavnici ): redovna nastava, individualno

stručno usavršavanje, rad sa pripravnikom ( mentorski rad ), završni ispiti-mature, rad u stručnim

tijelima, saradnja s roditeljima,pedagogom, psihologom, bibliotekarom, rad u okviru kulturne i

društvene aktivnosti, rad na pedagoškoj dokumentaciji, stručne ekskurzije-izleti, uvođenje

inovacija, savremenih oblika i metoda rada, te ostali poslovi.

 

Radne obaveze i zadaci za navedene pozicije definisani  su 40-časovnim radnim sedmicama koje su

u skladu sa Pedagoškim standardima SBK (“ Službene novine SBK” broj 15/02 ).

 

Radno mjesto pod rednim brojem 21: poslovi planiranja i programiranja, praćenje i analiziranje

odgojno-obrazovnog rada, rad na uvođenju savremenih metoda i oblika rada, rad sa učenicima,

profesionalna orijentacija, saradnja s nastavnicima, rad u stručnim organima, saradnja sa

roditeljima, istraživački rad, rad na pedagoško-psiihološkoj dokumentaciji, pripremanje za rad i

stručno usavršavanje, te drugi stručni poslovi.

 

Radno mjesto pod rednim brojem 18: organizuje i rukovodi administrativnom i tehničkom

aktivnošću škole, radi na utvrđivanju potvrda i elemenata za izradu i donošenje normativnih akata

škole, organizira izvršavanje odluka Upravnog odbora, direktora i ostalih organa škole; učestvuje u

donošenju Godišnjeg program rada škole; kontroliše izvršenje svih administrativnih poslova,

priprema nacrte i izrađuje pojedinačne odluke o ostvarivanju prava uposlenika; priprema i vrši

izradu pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa uposlenika na temelju Odluke organa upravljanja

škole; učestvuje u radu Upravnog odbora i vodi zapisnik sa sjednica; priprema nacrt ugovora;

obavlja poslove u svezi  sa statusnim promjenama škole; prati sve promjene u pozitivnom

zakonodavstvu koje se odnose na rad škole, te izrađuje statističke izvještaje; radi na svom stručnom

usavršavanju kroz učestvovanje na stručnim seminarima, savjetovanjima i sl.; surađuje sa svim

tijelima i organima škole i drugim organizacijama i ustanovama vezanim za rad škole; vodi matičnu

knjigu uposlenika; vodi i čuva dosjee uposlenika, radne i sanitarne knjižice i sve ostale dokumente;

obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava uposlenika i zdravstvenog i penzionog osiguranja i

osiguranja učenika i vodi odgovarajuće evidencije; vodi evidenciju o korištenju godišnjih odmora

uposlenika; rješava  poštu, obavlja i sve druge stručne poslove po nalogu direktora škole.

 

Radno mjesto pod rednim brojem 25:Održava čistoću u školi i školskom dvorištu, obavlja kurirske

poslove, prijavljuje direktoru nastale štete, za vrijeme zimskog i ljetnog raspusta vrši generalno

čišćenje, te obavlja i ostale poslove u okviru stručne spreme, a po nalogu direktora.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti:

 

 • svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas u kojoj je obvezno navedena adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • potpisanu biografiju
 • diplomu o završenom odgovarajućem smjeru i stepenu obrazovanja
 • dodatak diplomi (ukoliko kandidat posjeduje)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (ukoliko kandidat posjeduje)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje)
 • uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prioriteta u zapošljavanju prema posebnomZakonu po kojem imaju prednost uz gore navedenu dokumentaciju trebaju priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju:

 • potvrdu od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje prednost po posebnom Zakonuo pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
 • uvjerenje o prebivalištu na području SBK iz vremena trajanja Javnog oglasa
 • potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje SBK iz vremena trajanja Javnog oglasa

 

Kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju smanjenu normu u školama SBK, uz prijavu na oglas pored navedene dokumentacije dostavljaju i ovjerene kopije/original rješenja o tehnološkom višku ili potvrde o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaje do pune norme (dopunom nastavne norme smatraju se časovi koji su potrebni do norme časova na koje je zaposlenik primljen na neodređeno), ovjerenu bodovnu listu iz škole (ukoliko je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez pune nastavne norme u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za srednje škole SBK/KSB).

 

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih koji je trajne vrijednosti, te  uvjerenja o prebivalištu i potvrde sa Zavoda za zapošljavanjakoji  moraju biti iz vremena trajanja Javnog oglasa).

 

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua. Izbor kandidata koji apliciraju na mjesto radnika na održavanju čistoće zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održavanju usmenogintervjua.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje, neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena,o čemu će biti obaviješteni putem e-maila, te alternativno putem preporučene pošiljke.

 

Testiranje kandidata  koji ispunjavaju uvjete- pismeni ispit obaviti će se u prostorijama Škole 22.09.2023. godine  u 10,00 h, a usmeni ispit u 12:00 h.

 

Ukoliko dođe do promjene mjesta i vremena testiranja, kandidati će o tome biti obaviješteni na zvaničnoj stranici škole i alternativno na priloženu mail adresu ili usmeno, najmanje 3 ( tri ) dana prije održavanja ispita.

 

Kandidati koji  ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Pismeni ispit traje 30 minuta i se sastoji od 15 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za: zakonski okvir djelovanja srednje škole; izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada (za nastavnike i pedagoge), te opće znanje.

Svako pitanje se boduje se jednim bodom, tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 15 bodova.

Usmeni ispit se sastoji od 3, odnosno 5 pitanja, ukoliko je jedini oblik testiranja. Svaki član Komisije za provođenje Javnog oglasa daje od 1 do 3, odnosno 5 bodova, tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova. Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: opće osobine, b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) znanje o poslu i relevantno radno iskustvo, f) vještina komuniciranja, h) potencijal za usavršavanje i) dodatna znanja vazana za konkretno radno mjesto (zakonski i podzakonski akti kojima se reguliše rad u školi)

 

Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19) te Pravilnika o prijemu radnika u JU Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik.

 

Izabrani kandidati dužni su tri (3) dana prije stupanja u radni odnos  dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

 

Kandidatima koji učestvuju u proceduri Javnog oglasa se ne vraća dokumentacija ali je mogu lično preuzeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu uz obavezno ostavljanje kopije dokumentacije u Školi.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili dostaviti lično na navedenu adresu Škole:

MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

TRAVNIK, Školska bb, 72270 Travnik

 

Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ te  navođenje rednog broja i naziva pozicije na koju se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i one koje ne ispunjavaju formalne uvjete

Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na email: mseus@bih.net.ba ili na broj 030/512-093        ( administarativni radnik škole ).

 

DIREKTORICA ŠKOLE

Mehridžana Alibašić