BH Telecom
Aktuelno

MUP SBK/KSB objavio godišnji izvještaj: Unaprijeđeno stanje sigurnosti na području kantona

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom 2022.godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da unaprijedi stanje sigurnosti na području kantona, po svim važnijim segmentima. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena.

 

Zahvaljujući navedenim aktivnostima ostvareni su značajni rezultati rada u oblasti kriminaliteta, saobraćaja i javnog reda i mira, na osnovu čega je stanje sigurnosti u ovoj godini ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

 

KRIMINALITET

 

Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela povećan za 2% i iznosi 88%

 

U toku 2022.godine registrovano je ukupno 1096 krivičnih djela,  što  je za 25 djela ili 2%  više u odnosu na isti period  2021.godine, kada je  registrovano  1071  krivično djelo.

 

Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela, uključujući i djela iz prethodnog perioda, u odnosu na 2021.godinu povećan je za 2% i iznosi  88%. Ovdje je posebno važno napomenuti rasvijetljenost 6 krivičnih djela iz ranijeg perioda.

 

Zbog navedenih krivičnih djela prijavljeno je 1090 osoba, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 19, od kojih je 486 povratnika u vršenju krivičnih djela (45% od ukupnog broja prijavljenih osoba) i 25 maloljetnika. Ovaj podatak nam govori o znatnom povećanju aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti, čiji uspjeh se ogleda upravo u povećanju broja prijavljenih osoba zbog izvršenja raznih oblika krivičnih djela.

 

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona. Ovih krivičnih djela je evidentirano ukupno  439,  što je za 21 djelo ili 5%  više u odnosu na prethodnu godinu.

 

Broj krivičnih djela razbojništava smanjen za 56% 

 

Kontinuirane planske aktivnosti koje su poduzimali policijski služenici u oblasti imovinskih delikata, uključujući čitav niz preventivnih mjera i radnji, u konačnici su dovele do smanjenja broja krivičnih djela razbojništava za čak 56% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, u toku 2022.godine prijavljena su 4 krivična djela od kojih je 1 rasvijetljeno, dok je u prethodnoj godini evidentirano ukupno 9 djela od kojih je 5 rasvijetljeno.

 

Za izvršenje djela iz oblasti protiv imovine,  u ovom izvještajnom periodu, ukupno  je prijavljeno 378  osoba,  od kojih je 199 povratnika.

 

Važno je napomenuti da u toku 2022.godine nije bilo evidentiranih krivičnih djela teških krađa iz bankomata podmetanjem eksplozivnih naprava, što je rezultat kontinuiranog poduzimanja planskih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju navedenih oblika krivičnih djela.

 

Rasvijetljeno 8 krivičnih djela teške krađe vozila

 

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona su u toku 2022.godine rasvijetlili 8 krivičnih djela teške krađe vozila, što predstavlja 53% rasvijetljenost od ukupno 15 prijavljenih djela. U toku 2021.godine evidentirano je 7 takvih krađa, od kojih je rasvijetljeno 6.  

 

Važno je naglasiti da je vlasnicima vraćeno 12 vozila i da se uglavnom radi o vozilima starije proizvodnje. 

 

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršilaca.

 

Prijavljena 2 pokušaja ubistva

 

U ovom periodu nije bilo evidentiranih krivičnih djela ubistava. Uspješno su rasvijetljena 2 krivična djela pokušaja ubistva, koja su počinjena na području Viteza. Jedno djelo je izvršeno upotrebom vatrenog oružja-pištolja kojom prilikom su 2 osobe zadobile tjelesne povrede, dok je drugo djelo izvršeno upotrebom hladnog oružja-noža kojm prilikom je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. 

 

Nastavljena uspješna borba protiv zloupotrebe opojnih droga 

 

U izvještajnom periodu policijski službenici su u oblasti zloupotrebe opojnih droga nastavili sa uspješnom borbom protiv zloupotrebe opojnih droga. Naime, otkriveno je ukupno 212 krivičnih djela, što je gotovo identično kao i u prethodnoj godini. Zbog ovih krivičnih djela prijavljeno je 218 osoba, od kojih je 47 % povratnika i 1 maloljeta osoba. Navedeni broj otkrivenih djela izuzetno visok, posebno kada uzmemo u obzir period iz ranijih godina.

 

Važno je napomenuti da su u ovom periodu, između ostalog uspješno ralizovane operativne akcije pod nazivom „ŠTIT“ i „VRBAS“, u kojima su izvršeni pretresi na više lokacija gdje su pronađene značajne količine opojnih droga ( kokain, speed, cannabis i dr.), kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz ove oblasti.

 

Ovo je rezultat inventivnog pristupa u dokumentovanju i dokazivanju navedenih krivičnih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizovani timovi za droge. U okviru planskih aktivnosti koje su se provodile,  između ostalog vršene su opservacije kriminogenih osoba, kao i pretresi  stambenih objekata,  motornih vozila  i  osoba, te poduzimane i druge mjere i radnje. Ove aktivnosti su realizovane uz dobru saradnju sa građanima, koja je u mnogome doprinijela poboljšanju efikasnosti u radu policijskih službenika. Ovakve i slične aktivnosti će biti jedan od prioriteta u radu policijskih službenika i u narednom periodu.  

 

Prijavljeno je 101 krivično djelo „Nasilje u porodici“

 

U toku 2022.godine ukupan broj krivičnih djela „Nasilja u porodici“ iznosi ukupno 101, što je za 3 djela ili 3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Za izvršenje  navedenih djela prijavljeno je ukupno 105 osoba, od kojih je 51 povratnik. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje i dokazivanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim organima i institucijama.

 

JAVNI RED I MIR

 

U oblasti javnog reda i mira policijski službenici su u ovom periodu kontinuirano radili na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, osiguranju javnih skupova i manifestacija, pružanju asistencija, te preduzimali i druge aktivnosti, shodno ukazanim potrebama.

 

U ovoj oblasti evidentirana su ukupno 1724 prekršaja, što predstavlja smanjenje za 452 ili 21% u odnosu na 2021.godinu. Povećanje rezultata rada policije evidentirano je po pitanju prosjačenja, gdje je povećan broj prekršaja za 127 ili 39% i iznosi ukupno 452 prekršaja. Ovakvim rezultatima u mnogome su doprinijele planske aktivnosti policijskih službenika koje su poduzimane u koordinaciji sa nadležnim službama i institucijama.

 

OBLAST  SAOBRAĆAJA

 

Broj poginulih u saobraćajnim nezgodama smanjen za 35%, uz istovremeno povećanje broja isključenih vozača zbog alkohola za čak 99,35%

 

Tokom 2022.godine policijski službenicisu u oblasti saobraćaja kontinuirano poduzimali planskeaktivnostina suzbijanju saobraćajne delikvencije u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, te ublažavanju njihovih posljedica.

 

Navedene aktivnosti su u mnogome doprinijele smanjenju broja broja saobraćajnih nezgoda za 112 ili 6%  u odnosu na 2021. godinu. Naime, u toku 2022.godine evidentirano je 1720 saobraćajnih nezgoda, dok su u prethodnoj godini evidentirane 1832 nezgode. U ovim nezgodama poginulo je ukupno 15 osobe, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 8 osoba ili  35%.  

 

Zbog različitih prekršaja, iz saobraćaja je isključeno ukupno 1380 vozila, što je za 82 ili 6% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je isključeno 1298 vozila. Također, isključena su i 2884 vozača, što je više za 612 ili 27% u odnosu i na prethodnu godinu. Zbog alkoholiziranosti iz saobraćaja je isključen ukupno 2151 vozač, od kojih je 730 vozača zadržano u policijskim stanicama do otriježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila. Broj isključenih vozača zbog alkohola je povećan za čak 1072 ili 99,35 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

Korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

 

Kontinuiranim korištenjem stacioniranih i mobilnih radarskih sistema, u ovom periodu evidentirano je ukupno 88.439 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, što predstavlja smanjenje za 3.223 ili 3,5 % u odnosu na prethodnu godinu, kada su evidentirana 91.662 prekršaja.

 

Izuzetan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti na području našeg kantona jeste korištenje LPR kamera, koje između ostalog evidentiraju neregistrovana vozila, kao i vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvijetljavanju raznih oblika krivičnih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

 

Važno je napomenuti i oduzimanje vozila višestrukim povratnicima u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kako bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 110, dok su vraćena 62 vozila.   

 

Uspješno su realizovane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistrovanosti vozila, alkoholiziranih vozača i dr. koje su također, imale značajan doprinos  u poboljšanju stanja sigurnosti saobraćaja na području našeg kantona.

 

Rad policije u zajednici

 

Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, realizovane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“.  Posebno uspješno su realizovane kampanje pod nazivom „Oružje ne štiti, oružje ubija“ i  „Slavi odgovorno, slavi bez oružja“, koja je realizovana u saradnji sa UNDP –om BiH. Tokom izvještajnog perioda policijski službenici našeg ministarstva bili su angažovani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sv. Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.  

 

Službenici policije će nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom periodu, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšalo u onim segmentima rada koji se odrede za prioritet budućeg djelovanja.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!