BH Telecom
MUP SBK/KSB: U 2020. godini broj krivičnih djela smanjen za 3%, broj nezgoda za 24%
MUP SBK/KSB: U 2020. godini broj krivičnih djela smanjen za 3%, broj nezgoda za 24% - photo: Agencija DAN
Aktuelno

MUP SBK/KSB: U 2020. godini broj krivičnih djela smanjen za 3%, broj nezgoda za 24%

Shodno izvršenoj analizi osnovnih sigurnosnih parametara u oblasti kriminaliteta, saobraćaja i javnog reda i mira, stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona u toku 2020.godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuće.

U ovom periodu Uprava policije MUP-a je nizom planskih aktivnosti uspjela da unaprijedi stanje sigurnosti na području kantona po svim važnijim segmentima, što potvrđuju brojni sigurnosni pokazatelji.

Policijski službenici su poduzimali razne aktivnosti koje su bile usmjerene na pojavne oblike kriminaliteta, na održavanje javnog reda i mira, zatim sigurnost saobraćaja na putevima, kao i ostale aktivnosti.

Posebno je važno napomenuti da su tokom ovog perioda policijski službenici Uprave policije poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na realizaciji svih važećih naredbi nadležnih kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja korona virusa na našem području.

Kontinuiranom analizom stanja sigurnosti, sa posebnim akcentom na sigurnosno interesantne događaje, kao i rezultate preduzetih mjera i radnji, određivani su pravci budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

 

KRIMINALITET

  • Broj krivičnih djela smanjen za 33 ili 3% u odnosu na isti period prethodne godine

U toku 2020.godine registrovano je ukupno 1016 krivičnih djela,  što  je za 33 djela ili 3%  manje u odnosu na isti period  2019.godine, kada je  evidentirano  1049  krivičnih djela.

Istovremeno, procenat ukupne riješenosti krivičnih djela se zadržao na nivou prošle godine i iznosi 86%, što je uzimajući u obzir složenost pojedinih krivičnih djela izuzetno visok procenat.

Prijavljeno je 959 osoba za izvršenje krivičnih djela (u odnosu na isti period 2019.godine predstavlja smanjenje za 73), od kojih su 358 povratnici u vršenju krivičnih djela. Ovo ukazuje na zaključak da je u saradnji sa pravosudnim institucijama potrebno ostvariti intenzivniju saradnju u cilju postizanja stvarne svrhe kažnjavanja, kako bi se takve osobe spriječile u daljnjem činjenju krivičnih djela.

 

  • Rasvijetljena 3 ubistva i 4 pokušaja ubistva

Posebno uspješno, riješena su najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela. Naime, radi se o tri krivična djela ubistva koja su izvršena na području Viteza, Novog Travnika i Travnika, a manifestuju  se  u tome da su tri osobe smrtno stradale. Koordiniranim aktivnostima službenika Sektora kriminalističke policije MUP-a, policijskih službenika PU Travnik i pripadajućih PS u rekordno kratkom vremenskom roku otkriveni su izvršioci,  te prijavljeni za izvršenje  navedenih djela.

Također, uspješno su rasvijetljena i četiri pokušaja ubistva koja su evidentirana na području Viteza (2), Travnika (1) i Kiseljaka (1), koja su dokumentovana, a protiv izvršilaca su poduzete zakonom propisane mjere i radnje.

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije MUP-a SBK/KSB.

 

  • Identičan broj razbojništava u odnosu na 2019.godinu

U ovom periodu izvršeno je 9 krivičnih djela razbojništva,  od kojih je većina rasvijetljena. Dakle, broj ovih krivičnih djela je identičan broju iz prethodne godine, što predstavlja izuzetan rezultat, pogotovo ako se uzme u obzir broj ovih djela iz ranijih perioda. Od ukupnog broja izvršenih  djela razbojništava, jedno djelo je sa smrtnom posljedicom, dok su ostala djela za posljedicu imala  materijalnu štetu.

 

  • Eliminisane teške krađe iz bankomata upotrebom eksplozivnih naprava

Važno je napomenuti da nije bilo krivičnih djela teških krađa iz bankomata koja su izvršena podmetanjem eksplozivnih naprava, dok su u 2019.godini evidentirana 4 takva djela.  To je postignuto zahvaljujući odlučnoj borbi protiv ovakve vrste teških krivičnih djela, koja su u mnogome uznemirila širu javnost. To se manifestovalo kroz realizaciju operativne akcije pod nazivom “Bankomat”, na osnovu koje su službenici policije na nivou Uprave policije kontinuirano provodili pojačane planske akivnosti u koordinaciji sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Navedenim aktivnostima, u ranijem periodu uspješno je spriječena teška krađa iz bankomata u Gornjem Vakufu-Uskoplju, kada su policijski službenici postupajući po zavedenoj akciji spriječili počinioce u njihovom napadu.

 

  • Postignuti dobri rezultati u oblasti krađe vozila

Poduzimajući kontinuirane planske aktivnosti u oblasti krađe vozila, postignuti su dobri rezultati. Naime, tokom 2020.godine otuđena su 22 vozila, od kojih je 16 vozila pronađeno i vraćeno vlasnicima, 2 vozila su zapaljena, dok 4 vozila nisu pronađena. Rasvijetljeno je ukupno 6 krivičnih djela za čije izvršenje je prijavljeno 9 osoba. Važno je naglasiti da su gotovo sva otuđena vozila starije proizvodnje i uglavnom su korištena za izvršenje drugih krivičnih djela.

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršilaca.

 

  • Nastavak uspješne borbe protiv zloupotrebe opojnih droga 

Važna oblast u kojoj su postignuti značajni rezultati jeste borba protiv zloupotrebe opojnih droga. Naime, u izvještajnom periodu podneseno je 229 izvještaja protiv 237 osoba, od čega je  80 povratnika u vršenju ovih krivičnih djela i 6 maloljetnika. Aktivnosti na ovom planu nastavljaju se i dalje, a zaplijenjena je i znatna količina narkotičkih sredstava.

Broj podnesenih izvještaja približno je isti u odnosu na isti period prethodne godine, koji je izuzetno visok, posebno kada uzmemo u obzir period ranijih godina.

U vezi navedenog, Uprava policije MUP-a je u toku 2020.godine nastavila sa uspješnom borbom protiv zloupotrebe opojnih droga. U cilju realizacije ovih zadataka korišten je inventivan pristup u dokumentovanju ovih krivičnih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizovani timovi za droge, uključujući i čitav niz drugih mjera i radnji. Tokom izvještajnog perioda  u sklopu planskih aktivnosti koje su se provodile,  između ostalog vršeni su pretresi  stambenih objekata,  motornih vozila  i  osoba, a planirana  je i  realizovana akcija pod nazivom „LANAC“, kantonalnog nivoa, pri čemu su službenici  Sektora kriminalističke policije  MUP-a SBK u koordinaciji sa službenicima  kriminalističke policije  uprava i stanica  i Jedinice zapodršku izvršili  pretrese na više lokacija na području našeg kantona. Važno je napomenuti i dobru saradnju sa građanima, koja je u mnogome doprinijela poboljšanju rezultata rada policijskih službenika u ovoj oblasti kriminaliteta.

U ovom periodu evidentirana su ukupno  74 krivična djela nasilja u porodici. S ciljem prevencije ove pojave, službenici policije su u proteklom  periodu proveli više kampanja usmjerenih na važnost percepcije građana o prisutnosti ove negativne društvene pojave. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim organima i institucijama.

 

JAVNI RED I MIR

U oblasti javnog reda i mira u posmatranom periodu evidentirana su 2232 prekršaja, što predstavlja povećanje za 833 ili 60 % u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat pojačanih aktivnosti policijskih službenika usmjerenih na realizaciju naredbi nadležnih kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja korona virusa na našem području.

Navedene aktivnosti su bile posebno izražene u kontroli poštivanja zabrane kretanja građana, nošenja maski, poštivanja propisane distance, kao i kontroli rada ugostiteljskih objekata u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama.

Povećanje rezultata rada policije evidentirano je i u oblasti prosjačenja, gdje je povećan broj prekršaja za 35 i iznosi ukupno 304 prekršaja. Ovakvim rezultatima u mnogome su doprinijele kontinuirane planske aktivnosti policijskih službenika koje su poduzimane u koordinaciji sa nadležnim službama.

 

OBLAST  SAOBRAĆAJA

 

  • Smanjen broj nezgoda za 24%

Zahvaljujući pojačanim planskim aktivnostima policijskih službenika u oblasti saobraćaja, u izvještajnom periodu broj saobraćajnih nezgoda je smanjen za 668 ili 24% u odnosu na isti period prethodne godine. U ovom periodu evidentirane su 2102 saobraćajne nezgode, za razliku od istog perioda prošle godine, kada je evidentirano 2770 nezgoda.

Istovremeno,smanjen je i broj smrtno stradalih osoba u nezgodama za 2 ili 15%. Naime, u ovom periodu  evidentirano je 10 nezgoda u kojima je smrtno stradalo 11 osoba, za razliku od prethodne godine kada je u nezgodama smrtno stradalo 13 osoba.

Policijski službenici Uprave policije su i pored angažovanja na realizaciji naredbi nadležnih kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja korona virusa na našem području, kontinuirano  provodili pojačane akcije u cilju poboljšanja stanja sigurnosti saobraćaja na području našeg kantona. Najbolji pokazatelji uspješnosti takvih akcija su upravo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, kao i smanjenje broja poginulih u nezgodama, što je između ostalog i bio krajnji cilj ovakvog djelovanja policijskih službenika.

Iako je u ovom periodu frekvencija kretanja vozila zbog navedenih okolnosti bila znatno smanjena, iz saobraćaja je isključeno ukupno 946 vozila i 2366 vozača. Zbog alkoholiziranosti su isključena ukupno 1734 vozača, od kojih je 548 vozača zadržano u policijskim stanicama do otriježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila.

 

  • Kontinuirano korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

U posmatranom periodu, kontinuiranim korištenjem radarskih sistema, stacioniranih i mobilnih, evidentirano je ukupno 59.838 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

Također, vrši se evidentiranje i obrada  prekršaja  zabilježenih LPR kamerama, posebno neregistrovanosti vozila. Izuzetan doprinos ovih kamera ogleda se u evidentiranju vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvijetljavanju raznih oblika krivičnih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Posebna aktivnost koja se provodila u oblasti saobraćaja jeste oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kao bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 82, dok je vraćeno 19 vozila, čime su takvi prekršioci spriječeni u daljem činjenju prekršaja.

Uspješno su realizovane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistrovanosti vozila, „Sigurna djeca – osigurana budućnost“, „Dani tehničke ispravnosti vozila“ i dr. koje su također, imale značajan doprinos  u poboljšanju stanja sigurnosti saobraćaja na području našeg kantona.

Ostvarena je dobra saradnja sa drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svega sa Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentovanju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, saradnja sa nadležnim inspekcijskim službama, zatim sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, kao i Kantonalnom upravom za šumarstvo, realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija koje su imale izuzetno dobre rezultate rada.

 

  • Rad policije u zajednici

Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, realizovane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“.  Tokom izvještajnog perioda policijski službenici našeg ministarstva bili su angažovani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sv. Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.

Službenici policije će nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom periodu, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšalo u onim segmentima rada koji se odrede za prioritet budućeg djelovanja.

MUP SBK/KSB