Transparency International
Na području općine Travnik proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona
Na području općine Travnik proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Na području općine Travnik proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona

Planet obuca

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti ljudi i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih idrugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 6. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik (”Službene novine Općine Travnik, broj 2/08), a u vezi sa nastalom situacijom usljed djelovanja bujičnih i brdskih voda, naglog topljenja snijega, kišnih padavina, povećanja vodostaja rijeka, a na usvojeni prijedlog sa 17. vanredne sjednice dana, 03.02.2019. godine Općinskog štaba civilne zaštite, Načelnik Općine donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona na području općine Travnik.

Možete je pročitati u nastavku:

Na području općine Travnik proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava, klizišta i odrona