BH Telecom
Arhiva

Obavijest etažnim vlasnicima o odabiru upravitelja zgrada

Obavještavamo sve etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža da je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Službene novine KSB/SBK“, broj: 5/14) uzdalo rješenje o obavljanju poslova upravitelja zgrade, slijedećim pravnim licima:

1. JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce,

2. JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno,

3. „Komotin“ d.o.o. Jajce,

4. „Marušić“ d.o.o. Jajce,

5. „Merkez oil“ d.o.o. Novi Travnik,

6. JSP „Vitez Stan“ d.o.o. Vitez.

Svaka zgrada koja ima dva i više etažnih vlasnika, je dužna, u roku od 30 dana izabrati upravitelja zgrade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, te obavijestiti Službu za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove i istoj dostaviti Zapisnik o izboru ili zamjeni upravitelja zgrade i izabranom upravitelju u roku od osam dana od dana izbora.

Zgrade koje čine jednu građevinsku cjelinu dužni su odabrati jednog upravitelja.

Za zgrade u kojima etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja zgrade u propisanom roku uvodi se prinudna uprava, a prinudnu upravu odredit će općinski načelnik na prijedlog Službe za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove sa liste certificiranih upravitelja zgrada.

Za sve dodatne informacije pri organizovanju odbora etažnih vlasnika, možete se obratiti Službi za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove na telefon broj: 030/509-059.

Općina Travnik