dstore
Aktuelno

Obavještenje za građane Službe za zapošljavanje SBK/KSB

Planet obuca

Služba za zapošljavanje SBK/KSB je provela proceduru odabira kandidata / aplikanata koji su prijavili učešće u Programu sufinanciranja samozapošljavanja djece poginulih branitelja 2020 / Program sufinansiranja samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020 i

Programu sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja 2020 /

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020, a shodno uspostavljenim kriterijima po navedenim programima.

 

Po osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju izvršen je odabir prijavljenih pravnih osoba i pojedinaca, te u skladu s ostvarenim bodovima, uvažavajući Ustavne i programske  odredbe o nacionalnoj i teritorijanoj zastupljenosti, definisane su konačne rang liste učesnika u programima s kojima će se sklopiti ugovori o učešću u programima.

Rang liste se objavljuju na web stranici Službe.

Aplikanti koji nisu ušli u odabir za učešće u programima upućuju se na programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja koji će se realizovati iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, a putem Službe za zapošljavanje SBK/KSB, sredinom marta/ožujka 2021. godine, o čemu će biti blagovremeno obavješteni putem web stranica Službe i FZZZ.

 

RANG LISTE U PRILOGU:

Rang lista – zapošljavanje

Rang lista – samozapošljavanje