Transparency International
Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Srednjobosanskog kantona
Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Srednjobosanskog kantona
Aktuelno

Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Srednjobosanskog kantona

Planet obuca

Na osnovu člana 31. stav 1) Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 5/03 — Prečiščen tekst i 14/03), člana 27. Stav 1) tačka 8. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), člana 32. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja Štabova i povjerenika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, br. 77/06, 5/07 i 32/14), a u vezi nastanka zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) području Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Srednjobosanskog kantona na sjednici, održanoj 18.3.2020. godine, d o n o s i

ODLUKU

o proglašenju stanja nesreče uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Srednjobosanskog kantona

I

Proglašava se stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Srednjobosanskog kantona.

II

Radi provodenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području Vlada Srednjobosanskog kantona određuje:

– da se sva kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite ( u daljem tekstu: KŠCZ), te da nadležni opčinski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, koje će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženim područjima;

-prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskom kantonu (u daljem tekstu: KantonaIni plan), u svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi KŠCZ;

-u skladu sa Kantonalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužuje se KŠCZ da izvrši aktiviranje odgovarajuć1h kantonalnih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

III

Troškovi koji nastanu, angažiranjem KŠCZ, kantonalnih službi, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uz prethodnu saglasnost Vlade Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/12, 80/13 i 20/20), Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine SBK”, broj: 5/08 i 7/10), Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu sa važećim propisima.

IV

Zadužuje se KŠCZ da u skladu sa Kantonalnim planom i važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

V

Kada se sagledaju svi resursi općina i kantona, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području ostvariti kontakte sa Federalnom upravom civilne zaštite radi eventualnog traženja dodatne pomoći.

VI

Obavezuju se svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija kantona, odnosno rukovodioci općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”. Ova Odluka će biti objavljena putem printanih i elektronskih sredstava informisanja.

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo dipl. ing.