Aktuelno

Oglas: Osnovna škola ”Vitovlje” traži više uposlenika, ugovori na određeno i neodređeno

Planet Obuca

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine SBKbroj: 11/01 i 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl. novine SBK, broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora broj: 87-8/22 od 08.8.2022.godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a, broj: 03-30-1/2022-201-24-1 od 05.8.2022.godine, JU Osnovna škola „Vitovlje“ Vitovlje, raspisuje:

 

                                                             JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 16 sati sedmično na određeno vrijeme do povratka

radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.3.2024.godine

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršilac, 8 sati sedmično na određeno vrijeme

do 30.6.2023.godine

 1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 8 sati sedmično na određeno vrijeme do povratka

radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.6.2023.godine

 1. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 4 sata sedmično na određeno vrijeme do 30.6.2023.godine
 2. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac, 2 sata sedmično na određeno vrijeme do 30.6.2023.godine
 3. Pedagog – 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa poslova direktora, a najduže do 30.6.2023.godine
 4. Defektolog, edukator, rehabilitator – 1 izvršilac, 50% norme na neodređeno vrijeme

 

I Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj:  89/18, 26/19), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole (Sl. novine SBK, broj: 8/05) i  Nastavnim planom i programom i dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

II Opis poslova i radnih zadataka (radna mjesta od 1 do 5) odnose se na izvođenje nastave u okviru svoje struke prema Nastavnom planu i programu i Dopuni  Nastavnog plana i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2 i Pedagoškim standardima za osnovne škole (Sl novine SBK, broj: 8/05).

III  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 1. Prijavu, koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana
 2. Biografija, svojeručno potpisana,
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija koja ne može biti starija od 6 mjeseci ili orginal izvod bez ograničenja roka),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, (kandidati koji su završili studij po bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement-dodatak diplomi),
 4. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

IV  Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama u SBK-u, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK-u  (Sl. novine  SBK, broj:  9/20), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK broj: 11/20).

Kandidat koji se u prijavi na javni konkurs  poziva  na pravo prioriteta treba dostaviti:

 • Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani časovi  koje radnik obavlja  u školi u SBK-u i časovi koji nedostaju za punu nastavnu normu,
 • Bodovnu listu utvrđenu prilikom proglašenja tehnološkim viškom (ili ostaje bez dijela nastavne norme)
 • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO)

Sve isprave i dokaze kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

VI Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.

VII Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna i to putem mail adrese navedene u prijavi na konkurs.

VIII Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i usmenom intervju, a o terminu pismenog ispita i intervjua bit će naknadno obavješteni putem e-mail adrese navedene u prijavi.Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. Kandidati iz prava prioriteta iz stava V ovog oglasa trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će se sa njima obaviti razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi  Navedeni kandidati se ne ocjenjuju i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata sa naznakom da se primaju sa pravom prioriteta.

IX  Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na znanje iz općeg znanja, djelatnosti pedagogije, odgojno-obrazovnog rada, didaktičko-metodičke oblasti te važećih pravnih propisa vezanih za obrazovanje u SBK-u ( Zakon o osnovnoj školi, Pedagoški standardi, NPP i ostali). Kandidat koji ne pristupi pismenom dijelu ispita isključuje se iz dalje procedure i smatrat će se da je odustao od prijave na Javni oglas.

X  Izbor kandidata vršit će se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Vitovlje“Vitovlje

XI Visina plaće utvrđuje se u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u Srednjobosanskom kantonu

XII Putem e-mail adrese kandidata dostavlja se Obavijest kandidatima, Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista uspješnih kandidata sa bodovima u roku od osam dana od dana  donošenja Odluke, a dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu.

XIII  Kandidatima se neće vraćati dokumentacija i mogu je preuzeti lično u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu i tada će ostaviti kopiju.

XIV  Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

XV Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ a puni tekst javnog oglasa na web stranici Zavoda za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

XVI Javni oglas ostaje otvoren osam dana od posljednjeg objavljivanja.

Dodatne obavijesti u vezi oglasa  mogu se dobiti putem kontakt telefona 030 539-555 (sekretar škole).

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: Osnovna škola „Vitovlje“ Vitovlje bb, 72 283 Turbe  u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Direktorica škole

Halep Amra