Aktuelno

Oglas za posao: BH Telecom zapošljava tri nova radnika u Travniku

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u  Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada  u  Srednjobosanskom kantonu, na radnom mjestu:

 • 54. Tehničar za održavanje i eksploataciju pristupnih mreža, SSS – 3 (tri) izvršioca

 

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

 1. Obavlja poslove redovnog održavanja mjesnih mreža,
 2. Vrši uključenja, seobe, premještanja i demontiranje telefonskih aparata i terminalne opreme na području održavanja,
 3. Vrši otklanjanje smetnji na mjesnim i međumjesnim kablovima,
 4. Vrši otklanjanje smetnji na pretplatničkim linijama,
 5. Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme,
 6. Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal,
 7. Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže.

 

I  Opšti uslovi

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran   dužan je u roku  od 5 (pet) dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao  dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim (rad na visini)  uslovima radnog mjesta, ne starije od 3 (tri) mjeseca).

 

II Posebni uslovi

 1. SSS (IV stepen stručne spreme), sa završenom Elektrotehničkom školom i
 2. radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

 • Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

 

NAPOMENA  I 

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice i
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i   odlikovanja.

 

NAPOMENA  II

 1. Svi traženi dokumenti moraju biti orginal ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
  Ukoliko Uvjerenje o osiguranju nadležne Poreske uprave ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu Poreske uprave da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu).

 

IV  Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do  03.04.2023. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sa naznakom   ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 54. Tehničar za održavnje i eksploataciju pristupnih mreža  u
Direkciji Travnik – ne otvarati”
Prnjavor 11. 72270 Travnik

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon     izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Travnik će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:  „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/“.