Transparency International
Aktuelno

Oglas za posao: Bolnica Travnik raspisala konkurs za kandidate sa SSS na određeno vrijeme

Planet obuca

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci broj: 10- 10986 od 11.12.2020.godine, v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik, raspisuje:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREDENO VRIJEME U TRAJANJU OD 6 MJESECI

 

JEDNOG (1) SSS MAŠINSKOG TEHNIČARA – u Tehničku službu na poslove kotIovođe

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

-Završenu srednju školu mašinskog smjera

-Šest (6) mjeseci radnog iskustva

-Posjedovanje domaćeg certifikata za zavarivača

Kandidati koji imaju položen ispit za rukovaoca kotlovskim postrojenjima imati če prednost u odnosu na kandidate koji isti nemaju.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu (svojeručno potpisanu) uz širu biografiju

Ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi mašinskog smjera

Ovjerene kopije svjedožbi I,II,III i IV razreda mašinskog smjera

Ovjerena kopija domaćeg certifikata za zavarivača

Dokaz o radnom iskustvu od šest mjeseci

Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

Kandidati koji posjeduju položen ispit za rukovaoca kotolsvkim postrojenjima su u obavezi da isti dostave.

Obavjest o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje”, a integralni tekst oglasa na web stranici JU Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavijivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provoidenje javnog oglasa će održati intervju, pismeni test i praktični rad.

Termin intervjua, pismenog testa i praktičnog rada će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK i Odluke v.d.direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u JU Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.Ocjenu kandidata izvršit će Komisija za provodenje javnog oglasa.

Napomena: – Izabrani kandidat će biti u obavezi da u određenom roku dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

Trebamo da znamo!