Transparency International
OGLAS ZA POSAO: Dječji vrtić “Ciciban“ traži dva djelatnika
OGLAS ZA POSAO: Dječji vrtić “Ciciban“ traži dva djelatnika
Aktuelno

OGLAS ZA POSAO: Dječji vrtić “Ciciban“ traži dva djelatnika

Planet obuca

Na osnovu Zakona o radu FBiH te Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju član 42. dana 17.08.2019. godine, na osnovu Odluke Osnivača, PPU Dječji vrtić “Ciciban“ Travnik, r a s p i s u j e

K O N K U R S za prijem više djelatnika na sljedećim pozicijama:

 

 1. Odgajatelj – 2 izvršioca,
 2. Uslovi:

Odgajatelj:
Kandidati, pored općih uslova predviđenim Zakonom, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-Stepen školske spreme: VSS,VII/1, Prvi ili Drugi ciklus bolonjskog procesa (180 ECTS bodova, 240 ECTS bodova, 300 ECTS bodova);
-Vrsta školske spreme: Profesor predškolskog odgoja, Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, Magistar predškolskog odgoja i obrazovanja;
-Radno iskustvo: 1 (jedna) godina;
-Položen stručni ispit.

 1. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:
  1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih ,
 4. uvjerenje o državljanstvu ,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit
 7. Prijave slati na adresu:

Dječji vrtić “Ciciban” ,
NOVO NASELJE BB,
72283 TURBE ,
ili lično u prostorije Vrtića.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene javnim oglasom, te ispunjavaju navedene uslove.

O detaljima vremena i mjesta održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 1. Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.
 2. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.