dstore
Aktuelno

Oglas za posao: Dom zdravlja vrši prijem pet novih djelatnika na određeno i neodređeno vrijeme

Planet obuca
Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18),  članka 36. Pravilnika o radu Doma zdravlja Novi Travnik.,članka 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB/SBK i Odluke  ravnatelja broj: 01-989/21  Dom zdravlja Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku, Ruđera Boškovića 17A objavljuje  slijedeći:

.

JAVNI NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

.

JU Dom zdravlja Novi Travnik ima potrebu za zapošljavanjem 3 djelatnika na neodređeno vrijeme i 2 djelatnika na određeno vrijeme.
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine, što dokazuju dostavljanjem uvjerenja o državljanstvu,
– da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju kod poslodavca.
Kandidati koji budu izabrani po provedenom Natječaju, u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o prijemu u radni odnos dostavljaju Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka.

1. Liječnik specijalista pedijatar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Posebni uvjeti
• završen Medicinski fakultet, dostaviti ovjeren preslik diplome;
• položen stručni ispit, dostaviti ovjeren preslik uvjerenja o ploženom stručnom ispitu
• položen specijalistički ispit, dostaviti ovjeren preslik uvjerenja o specijalističkom ispitu
• licenca za samostalna rad, dostaviti ovjeren preslik licence od nadležne Komore
• 1 godina radnog iskustva u struci, dostaviti potvrdu ili uvjerenje od poslodavca
Opis poslova:
Liječnik, specijalista pedijatar obavljat će poslove pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti opisane u Sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja – Novi Travnik i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

2. Doktor medicine – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
– završen Medicinski fakultet, dostaviti ovjeren preslik diplome;
– položen stručni ispit, dostaviti ovjeren preslik uvjerenja o ploženom stručnom ispitu
– licenca za samostalna rad, dostaviti ovjeren preslik licence od nadležne Komore
– 6 mjeseci radnog iskustva u struci, dostaviti potvrda ili uvjerenje od poslodavca

Opis poslova:
Doktor medicine obavljat će poslove doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti opisane u Sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja – Novi Travnik i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

3. Doktor medicine – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

Posebni uvjeti:
– završen Medicinski fakultet, dostaviti ovjeren preslik diplome;
– položen stručni ispit, dostaviti ovjeren preslik uvjerenja o ploženom stručnom ispitu
– licenca za samostalna rad, dostaviti ovjeren preslik licence od nadležne Komore

Opis poslova:
Doktor medicine obavljat će poslove doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti opisane u Sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja – Novi Travnik i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

4. Ekonom, operater imformacijskog sustva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
– završen Ekonomski fakultet – I ciklus, 180 ICST, dostaviti ovjeren preslik diplome;
– Certifikat o završenoj edukaciji IT, izdat od institucije ovlaštene za provođenje edukacije iz
oblasti IT, dostaviti original
– 3 godine radnog iskustva na traženim poslovima, potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu od
poslodavca

Opis poslova:
Ekonom, operater informacijskog sustava, obavljat će poslove opisane u Sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja – Novi Travnik.

.

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u dnevnim novinama “Oslobođenje”, sa kraćim životopisom, adresom i brojem telefona, sa traženom dokumentacijom
u zatvorenoj koverti,preporučeno putem pošte ili na protokol JU Doma zdravlja – Novi Travnik, na adresu :

JU Dom zdravlja Novi Travnik, ul.Ruđera Boškovića 17A, Novi Travnik, sa naznakom
– Prijava na Javni Natječaj “NE OTVARATI”

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su potpune i blagovremene, pod rednim brojevima podliježu provjeri znanja (pismeno i usmeno).
Svi kandidati će putem telefona pravovremeno biti obaviješteni o terminu održavanja ispita i intervjua.
Za sva radna mjesta predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
JU Dom zdravlja zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj Natječaj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
JU Dom zdravlja nije u obvezi da vrati dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu.