Za sutra najavljena isključenja na području Duba, Višnjeva, Gluhe Bukovice
Za sutra najavljena isključenja na području Duba, Višnjeva, Gluhe Bukovice
Aktuelno

OGLAS za posao: Elektroprivreda BiH zapošljava jednu osobu u Travniku na neodređeno vrijeme

Planet Obuca

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016.godine i Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica, u Djelatnosti distribucije električne energije, broj: 01-03-9171/21  od 19.03.2021. godine,  Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica objavljuje:

 

O G L A S

za zapošljavanje radnika

 

Na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u Djelatnosti distribucije električne energije, na radna mjesta:

 1. Inženjer za energetske analize, pristup mreži i kvalitet električne energije – rang 3 u Službi za energetske analize i kvalitet električne energije, mjesto rada Zenica, 1 izvršilac;
 2. Inženjer za energetiku i razvoj – rang 3 u Odjeljenju za energetiku i razvoj, mjesto rada Travnik, 1 izvršilac;
 3. Inženjer za energetiku i investicije – rang 3 u Odjeljenju energetike i investicija, mjesto rada Tešanj, 1 izvršilac;

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1. :  vršenje analize zahtjeva kupaca vezanih za kvalitet električne energije,  provođenje analize funkcionalnosti i predlaganje poboljšanja kvaliteta električne energije, vršenje analize i predlaganje sistemskih mjera za kupce koji utiču na kvalitet električne energije, učestvovanje u prikupljanju i analizi podataka neophodnih za pristup distributivnoj mreži, učešće u izradi dijagrama opterećenja distributivnog sistema.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2. : učestvovanje u izradi idejnih rješenja razvoja elektroenergetske mreže, realizacija procesa izdavanja eklektroenergetskih saglasnosti za sve vrste priključaka,  predlaganje  energetskih i  tehničkih rješenja kod izrade elektroenergetskih saglasnosti,  učestvovanje u izradi analiza i stručnih mišljenja iz oblasti energetike, analiziranje mreže i predlaganje mjera za smanjenje tehničkih gubitaka.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3. : učestvovanje u analizi tehničkog stanja elektroenergetskih objekata naponskog nivoa  ≤ 20 kV na području poslovne jedinice distribucije,  učestvovanje u analizi funkcionalnosti napajanja  i tehničkih gubitaka električne energije na području poslovne jedinice distribucije te predlaganje rješenja za njihovo smanjenje, priprema projektnih zadataka za objekte naponskog nivoa  ≤ 20 kV, izrada investicionih programa za elektroenergetske objekte.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS – 2,  smjer: elektrotehnika, energetika, fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona;
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-1 i 2, smjer: elektrotehnika, energetika, fakultet prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH,  fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-1 i 2, smjer: elektrotehnika, energetika,  fakultet prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

 

 

Svi kandidati su obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma o školskoj spremi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz se može priložiti  i ovjerena kopija indeksa sa fakulteta ili ovjeren prepis ocjena, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatika”;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o pasivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana;
 • uvjerenje o državljanstvu,  ne starije od  6 mjeseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

 

Za sva gore navedena radna mjesta, kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata:

–     potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, preciziran period angažovanja kandidata na tim poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove;

–     uvjerenje/potvrda nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu;

–     uvjerenje/potvrda nadležne porezne uprave u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente.

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, dužni su dostaviti  Ugovor  o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu  po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu).  Kandidati za gore navedena radna mjesta koji budu dostavili blagovremenu, urednu  i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa, bit će pozvani na  pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali  najmanje 70% tačnih odgovora  na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita.  O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti  blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani.  Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji  ne budu izabrani bit će pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija bit će vraćena samo na naknadni zahtjev kandidata.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa imenom i prezimenom na koverti, te naznakom:

Prijava na oglas u Podružnici “Elektrodistribucija” Zenica – „NE OTVARATI“,

lično ili poštom na adresu:

 

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,

Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet-bega Bašagića br. 6,   72000 Zenica