Aktuelno

Oglas za posao: Javno komunalno preduzeće u SBK traži dva nova radnika na neodređeno vrijeme

Planet obuca

JKP “ČISTOĆA I ZELENILO” JAJCE d.o.o.

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl novine SBK“ broj: 7/19), člana 6. Pravilnika o  o radu JKP “Čistoća i zelenilo” Jajce d.o.o. broj: 01-902/21 od 19.03.2021. godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 01-1796/21 od 11.06.2021. godine, direktor preduzeća raspisuje

J A V N I   O G L A S

 

I Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

  1. Radnik na osiguranju i čišćenju deponije – 2 (dva) izvršioca

 

II  Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

OPĆI USLOVI:

– da je državljanin BiH

– da je stariji od 18 godina

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca

 

Naziv radnog mjesta: Radnik na osiguranju i čišćenju deponije

 

Kratak opis poslova:

 

Vrši poslove na čišćenju i osiguranju deponije smeća; vrši kontrolu ulaska i izlaska svih lica na deponiji; vrši poslove

razdvajanja i sortiranja reciklažnog komunalnog otpada na deponiji i u postrojenju za razdvajanje otpada (sortirnici),

odgovoran je za alat i strojeve kojima se služi u radu; odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od

požara; za sve nedostatke dužan je obavjestiti neposrednog rukovodioca; postupa u skladu sa Etičkim kodeksom,

Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, te drugim općim aktima poslodavca; obavlja i druge poslove po

nalogu neposrednog rukovodioca i direktora preduzeća.

Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća.

 

Posebni uslovi za prijem u radni odnos: stručna sprema: NK/PK, radno iskustvo: 6 mjeseci

Probni rad nije predviđen.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Jajcu i ostalim mjestima po nalogu direktora.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na oglas i kratku biografiju sa obaveznim podacima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS (ne starije od 6 mjeseci),
5. Svjedočanstvo o završenoj školi (ako posjeduje),

  1. 6. Dokaz o radnom iskustvu,
  2. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava shodno Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH i Zakonu o dopunskim pravima branilaca KSB/SBK. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Napomena: Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Direktor će imenovati komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog usmenog intervjua sa svakim kandidatom.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom oglasu u dnevnim novinama Dnevni avaz. Obavijest je objavljena dana 17.06.2021. godine. Tekst javnog oglasa je objavljen na oglasnoj tabli preduzeća, web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i facebook stranici JKP Čistoća i zelenilo Jajce.

Kontakt telefon za davanje dodatnih obavještenja je: 030/656-149.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostavlja se lično na protokol preduzeća ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP  “Čistoća i zelenilo” Jajce d.o.o., H. V. Hrvatinića 1, 70 1010 Jajce
sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje, o čemu će Komisija pismeno obavijestiti kandidate.

direktor:

mr. sc. Adis Osmić