BH Telecom
Aktuelno

Oglas za posao: JU Obdanište Travnik zapošljava dvije osobe na određeno vrijeme

Na osnovu članka 42 i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK/KSB br. 10/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine SBK/KSB broj 07/19) i članka 49. Statuta JU obdanište “Travnik”, članaka  15. i 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a u skladu s člancima 11. i 15. Pedagoških standarda i normativa SBK/KSB (Službene novine SBK/KSB broj 17/04),, a u vezi s Odlukom Upravnog odbora broj 07/22 sa sjednice održane 12.01.2022.god. Upravni odbor JU Obdanište “Travnik” raspisuje:

 

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

 

 1. Odgajatelj (1 izvršitelj) na određeno vrijeme s početkom od 15.02.2022. godine do 31.12.2022. godine,
 2. Spremačica (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s od 15.02.2022. godine do 31.12.2022. godine,

 

Uz prijavu na Konkurs i kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti (za pozicije 1 i 2 ):

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

 

Posebni uvjeti za poziciju br. 1. (odgajatelj):

 

 • VSS, ili završen I. ili II. ciklus po bolonjskom sistemu (240 ili 300 ECTS) smjer: predškolski odgoj i obrazovanje (dokaz o završenom stepenu obrazovanja –diploma)
 • Položen stručni ispit (uvjerenje o položenom stručnom ispitu)

 

Opis poslova za poziciju br.1:

 

 • odgajatelj je dužan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
 • štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
 • obavlja odgojno-obrazovni rad s djecom ranog i predškolskog uzrasta kroz realizaciju plana Cjelovitog razvojnog programa;
 • rad djece prati prema dječijim ishodima učenja i tematskom planiranju sadržaja u skladu sa uzrasnim karakteristikama odgojne grupe i interesovanju djece i permanentno se stručno usavršava;
 • učestvuje u radu komisije za prijem djece u programe koje realizira JU obdanište “Travnik”
 • izrada globalnih i operativnih planova rada za odgojnu grupu (godišnji, mjesečni i sedmični planovi);
 • prati potrebe za nabavkom didaktičkih materijala i opreme u odgojno-obrazovnom radu s djecom;
 • pripremanje za  odgojno-obrazovni  rad,  koja  obuhvata  dnevno  planiranje  i  strukturiranje  radnog  ambijenta,  u  skladu  sa tematskim i programskim ciljevima;
 • primjenjuje savremene metode i oblike rada;
 • prati dječiji razvoj kroz aspekte dječijeg razvoja (tjelesni i zdravstveni razvoj, kognitivni, socijalno-emocionalni, razvoj govora i ostala područja kreativnog izražavanja djeteta, uz inicijalno i finalno praćenje dječijih ishoda učenja konkretne odgojne grupe;
 • estetsko i pedagoško oblikovanje prostorija u cilju podsticanja dječjih aktivnosti;
 • vodi brigu o djeci u svojoj odgojnoj grupi i  u tom cilju obavlja sve poslove vezane za dnevni ritam života i rada odgojne grupe;
 • daje podatke pedagogu-psihologu za karton o razvoju djeteta;
 • kontinuirano se stručno usavršava i jača svoj profesionalni razvoj u odgojno-obrazovnom radu;
 • vodi redovno i uredno potrebnu pedagošku dokumentaciju i personalnu dokumentaciju djece odgojne grupe,
 • prilikom uočavanja o pojavi dječijih razvojnih odstupanja prilikom opservacije djeteta, istu prijavljuje pedagogu-psihologu, ili drugom stručnom licu u ustanovi;
 • radi sa djecom sa posebnim potrebama;
 • organizuje svečanosti, izložbe likovnih radova i brine se o estetskom uređenju prostora gdje djeca borave;
 • sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima, koordinatorima, te sarađuje sa lokalnom zajednicom i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti Ustanove i vrtića;
 • prisustvuje seminarima te se uključuje u rad na projektima, usavršava svoja znanja i vještine,
 • rad sa pripravnikom (mentorski rad)
 • uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda
 • priprema i održava roditeljske sastanke, organizuje različite forme realizacije i uspješno ostvaruje kvalitetnu komunikaciju s roditeljima;
 • učestvuje i redovno prisustvuje u radu stručnih organa (Stručni aktiv, Vijeće odgajatelja);
 • vrši kontrolu i praćenje naplate usluga boravka djece u svojoj odgojnoj grupi i primarnu kontrolu ispravnosti dostavljenih uplatnica;
 • odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen te i pridržava se organizacije rada.
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

 

Posebni uvjeti za poziciju br. 2. (spremačica):

 

 • NK zaposlenik (dokaz o završenom stepenu obrazovanja)

 

Opis poslova za poziciju br.2:

 

 • otvaranje objekta i provjetravanje prostorija
 • pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova
 • čišćenje grupnih soba, hodnika, terasa i vanjskog prostora
 • pranje prozora
 • svakodnevno usisavanje i brisanje prašine sa namještaja
 • postavljanje i podizanje ležaljki
 • priprema stolova i stolica za obrok
 • redovno pranje i presvlačenje posteljine
 • održavanje cvijeća
 • neplanirani poslovi i poslovi po nalogu direktora

 Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica s radnim vremenom od 08.00 do 16.30h.

 

Sva priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija (od nadležnog organa za ovjeru).

Sva navedena radna mjesta obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće uvjete Konkursa, biće pozvani na testiranje i intervju u prostorijama Obdaništa (pozicija 1), odnosno na intervju (pozicija 2).

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila obdaniste.travnik@gmail.com

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište “Travnik” na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik

Lukačka bb

72270 Travnik,  s naznakom PRIJAVA NA KONKURS (za poziciju 1 ili 2) -ne otvaraj-

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči Obdaništa “Travnik” i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

 

Predsjednik UO

Danijel Blažević mag.ped.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!