Transparency International
Aktuelno

OGLAS za posao – Služba za zapošljavanje SBK/KSB zapošljava na neodređeno vrijeme

Planet obuca

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-02-59/20 i broj: 01-02-02-60/20 od 16.12.2020. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

 

 

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

 

 

I

Voditelj Odjela za internu reviziju na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: a) VSS–VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a), od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili financijsko-računovodstvenim poslovima,
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

 

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe.

 

II

Interni revizor na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: a) VSS – VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a),
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

 

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe.

 

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

 

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

 

 • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
 • Biografija,
 • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
 • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz o certificiranom internom revizoru u javnom sektoru izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • Izjava kandidata ovjerenu kod nadležnog organa da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VII

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

 

Broj: 01-30-1-711/21

Datum, 06.05.2021. godine

 

v.d. zamjenik ravnatelja            v.d. direktor

 

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.