Transparency International
Aktuelno

Oglas za posao: Traži se odgajateljica za rad sa djecom

Planet obuca

Temeljem članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KSB(Sl. novine KSB“ br. 10/17) , članka 51. Statuta JU ,,Dječji vrtić “ Vitez, članka 6. Pravilnika o  unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta JU „Dječji vrtić“ Vitez, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Odluke Upravnog vijeća broj: 33-01/2021od 31.03.2021. god., JU „Dječji vrtić“ Vitez  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta odgajatelj na određeno vrijeme – 1 godinu

  1. Odgajatelj , 1. izvršitelj,  punog radnog vremena, na određeno vrijeme, na godinu dana mjesto obavljanja rada JU ,,Dječji vrtić“ Vitez.

Kratki opis poslova: Neposredan rad sa djecom (zajedničke i individualne aktivnosti), organiziranje posjeta i šetnji, poslovi na estetskom uređenju sobe-odgojne skupine, hola garderobe, centara i vrtića u cjelini, izrada mjesečnih i dnevnih planova, vođenje zapažanja o djeci, administrativni poslovi u skupini, vođenje roditeljskih sastanaka, sudjelovanje u pripremama i organiziranju svečanosti, rad na dezinfekciji igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju, poslovi oko raspremanja posteljine te obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

UVJETI NATJEČAJI:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16, ),  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju KSB („ Sl. novine KSB“ broj: 10/17), te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta JU „Dječji vrtić“ Vitez i to:

– VSS stupanj stručne spreme -profesor predškolskog odgoja i obrazovanja

–  položen stručni ispit

– 1. godina radnog iskustva

U prijavi  na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime; adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, životopis.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Uvjerenje ( potvrda) o radnom stažu

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ( ne starije od 6. mjeseci).

 

Nakon primitka prijava na natječaj, Komisija za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak. Kandidati sa navedenog popisa su obvezni pristupiti pismenom ispitu i usmenom intervjuu. Kandidati će biti   obaviješteni o datumu i vremenu pismenog i usmenog ispita putem telefona.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Napomena:  Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u J.U ,,Dječji vrtić“Vitez nakon okončanja natječajne procedure.

 

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontaktirati upravu vrtića  na broj telefona:

030 711-424.

 

Natječaj ostaje otvoren osam (8.) dana od dana objavljivanja u „Dnevnom listu“.

Prijave dostaviti isključivo u zatvorenoj kuverti putem pošte na adresu JU,,Dječji vrtić „ u Vitezu s naznakom „Prijava na natječaj – NE OTVARATI“.

ADRESA:  J.U ,,Dječji vrtić “  Vitez

Hrvatskih branitelja bb

72 250 Vitez

 

Upravno Vijeće

JU ,,Dječji vrtić “  Vitez