Transparency International
Aktuelno

Oglas za posao: Traži se radnik na neodređeno vrijeme

Planet obuca

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“

V o d o v o d

Tel. 030/ 542-931;faks. 542- 932

E-mail os.mak@bih.net.ba

Broj: 4/2021

Datum: 5.1.2021. godine

 

 

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik broj: 497/2020 od 21.08.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a broj: 03-30-3/2020-159-1 od 13.10.2020.godinei Odluke Upravnog odbora broj: 830/2020 od 31.12.2020. godine JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

           

  1. Defektolog, edukator/rehabilitator, logoped – 1 izvršilac, pola radnog vremena (4 sata dnevno), na neodređeno vrijeme

 

 

I                      Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod: VSS -VII stepen stručne spreme (ili II stepen bolonjskog ciklusa odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast kojim stiče 300 ECTS bodova) za defektologa /edukatora rehabilitatora,logopeda.

 

II                     Opis poslova i radnih zadataka za  navedeno radno mjesto:

-organizovanje programa rada sa učenicima u postupku provođenja pedagoške opservacije,identifikacije,utvrđivanje vrste i intenziteta pojedine teškoće; planiranje i ostvarivanje edukacijskog programa za učenike sa teškoćama u razvoju,planiranje ,organizovanje i praćenje programa rada učenika sa poteškoćama u učenju i učešću,pružanje  kontinuirane stručne podrške u otkrivanju, sprječavanju i liječenju patoloških oblika verbalne komunikacije, ponašanja i učenja, saradnja sa roditeljima , učiteljima nastavnicima i stručnim saradnicima, rad u stručnim organima škole, prevencija, dijagnostika i rehabilitacija poremećaja komunikacije,jezika, govora i glasa (opservacija i dijagnostika,logopedske vježbe, priprema tehničkih sredstava,priprema jezičkog i didaktičkog materijala,logopedska dokumentacija ) rad sa roditeljima i druge stručne poslove u skladu sa profilom stručne spreme.

 

 

III        Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 

  1. Prijavu koja sadrži (ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, e-mail adresu, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, naziv dnevnih novina ili web stranice škole  u kojim je oglas objavljen s datumom objave ipopis priložene dokumentacije na prijavi. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
  2. Biografija, svojeručno potpisana
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (kandidati koji su završili studij po bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement-dodatak diplomi),
  6. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit

 

IV        Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci.

 

V         Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK-a, (Službene novine 9/20), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama SBK-a broj: 01-30-534/20 od jula 2020. godine, te Pravilnika o kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela norme proglašenje tehnološkog viška u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vodovod, Novi Travnik. Kandidati koji se u prijavi na javni oglas pozivaju na pravo prioriteta treba dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

-Rješenje ili potvrdu oproglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazaničasovi koje radnik obavlja u školi u SBK-a i časovi koji nedostaju za punu nastavnu normu

-Bodovnu listu utvrđenu prilikom proglašenja tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme

-Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO)

 

VI       Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

 

VII      Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih naoglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

VIII  Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumenacija nije potpuna, blagovremena i ne ispunjava formalne uslove konkursa, putem elektronske pošte.

 

IX       Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i usmenom  intervju, a o terminu pismenog ispita i intervjua bit će obaviješteni putem web stranice škole: http://os-mmd.mozks-ksb.ba,a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. Kandidati s pravom prioriteta iz stava V ovog oglasa trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će se sa njima obaviti razgovor s ciljemupoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta. Pomenuti kandidati će telefonskim putem biti pozvani na razgovor u školu, a na poziv dužni su se odazvati.

 

X         Pismeni ispit polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog  dijela ispita odnose se naznanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i važećih pravnih propisa vezanih za obrazovanje u SBK-a. Kandidat koji ne pristupi pismenom dijelu ispita isključuje se iz dalje procedure i smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.Kandidat koji ne pristupi usmenom dijelu ispita isključuje se iz dalje procedure i smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.

 

XI      Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u

Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik i  u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za osnovno školstvo SBK-a.

XII     Visina plaće utvrđuje se u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva SBK-

a.

 

XIIIObavijest kandidatima, Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja se na e-mail adresu ili poštom u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. Dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog (8) dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu, a ukoliko je dostavljanje poštom rok za žalbu je osam dana od dana prijema.

XIV     Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme je OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik. Radno vrijeme je 4 sata dnevno.

XV     Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao,  dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj radnoj

sposobnosti, nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje onekažnjavanju i uvjerenje da se protiv

kandidata ne vodi krivični postupak (nestariji od šest mjeseci) .

 

XVIObavijest o mjestu i vremenu održavanju pismenog ispita i intervjua, najmanje dva (2) danaprijeodržavanja,

će biti objavljena na web stranici škole: http://os-mmd.mozks-ksb.ba

 

XVII   Kandidatima koji ne budu primljeni dokumentacija neće biti vraćena, te istu mogu lično preuzeti u školi trideset (30) dana nakon isteka žalbenog roka.

 

XVIII   Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ a puni tekst javnog oglasa na

web stranici škole: http://os-mmd.mozks-ksb.ba i oglasnoj ploči škole te se dostavlja  Službiza zapošljavanje

SBK-a koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

XIX Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na broj telefona škole: 030/542-931 ili nae-mail adresu

škole: os.mak@bih.net.ba

 

XX      Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, 72 290 Novi Travnik, u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 

 

Dostavljeno:

1x Web stranica škole

1x Služba za zapošljavanje SBK

1x Oglasna tabla škole

1x a/a

Direktorica škole

Altana Hasanović