BH Telecom
Aktuelno

Općina Travnik: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 23. do 26. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05 i 103/21), člana 40. i 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (prečišćeni tekst: „Službene novine Općine Travnik“, broj: 15/21, 10/22 i 11/22) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

 1. 1. NK radnik – čistačica u Službi za zajedničke i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. 2. Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

Pozicija broj 1. – opis poslova:

– čisti radne prostorije i inventar unutar zgrade i mjesnih ureda,

– brine se o potrebnim sredstvima za čišćenje i održavanje čistoće,

– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Pozicija broj 2. – opis poslova:

– neposredno primjenjuje i kontroliše primjenu zakona i zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša,

– obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz općinske odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomažu komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,

– na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja,

– za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanja prekršajnih naloga sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete sa javnih površina i dr. koji mogu poslužiti kao dokaz, utvrđuje identitet lica, saslušava i uzima izjave,

– obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude, poslove kontrole korišćenja javnih površina i prostora izdatih pod zakup,

– upozorava pismeno ili usmeno pravna i fizička lica na ponašanje u skladu sa propisima i uputama komunalnog inspektora,

– prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnom inspektoru,

– izvještava o eventualnim problemima u funkcionisanju objekata komunalne infrastrukture, predlaže popravke i poboljšanja i pomaže u realizaciji istih,

– uočava probleme na terenu i predlaže njihovo rješavanje,

– uzima u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih lica, te o ovom postupanju obavještava podnosioca zahtjeva,

– vrši evidencije o izvršenim pregledima,

– izrađuje izvještaje o radu,

– vrši i druge poslove iz nadležnosti službe koje odredi pomoćnik načelnika.

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

za poziciju 1. su:

 • završena osnovna škola.

za poziciju 2. su:

 • SSS – IV stepen poljoprivrednog, veterinarskog, agronomskog, šumarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • položen stručni ispit,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas;
 • Kratka biografija;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj sprem ili svjedočanstvo o završnom ispitu (pozicija broj 2);
 • Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu (pozicija broj 2);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru) (pozicija broj 2);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH;
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole „B“ kategorije (pozicija broj 2).

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

U radni odnos može biti primljen kandidat (pozicija broj 2) koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH”, broj 49/05 i 103/21).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta ________ (naznačiti za koje radno mjesto) u Službi za zajedničke i komunalne poslove na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Općina Travnik