BH Telecom
Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik
Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst ”Službeni glasnik BiH”, broj: 29/18) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik broj: 01-1-01-3-3-59/15, od 18.02.2015. godine, Općinsko vijeće Travnik, r a s p i s u j e

J A V N I   O G L A S
za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik

I

Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika – 1 člana Općinske izborne komisije Travnik.

II

Predsjednika – 1 člana Općinske izborne komisije Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na period do isteka mandata dosadašnjoj Općinskoj izbornoj Komisiji, odnosno do 03.12. 2022. godina.

III

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

Opći uslovi:
– da je lice sa pravom glasa;
– da ima odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora;

Posebni uslovi:
1. da ima prebivalište u Općini Travnik
2. da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog
smjera ili završenu višu školu odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog
smjera i
3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (što podrazumijeva: članstvo u izbornoj
komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali
pomoći u provođenju izbora, objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti
izbora).

Izuzetno od odredbi iz tačke 2. posebnih uvjeta ovog Javnog oglasa, predsjednik – 1 član Općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Izuzetno od odredbi iz tačke 3. posebnih uvjeta ovog Javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen Pravni fakultet, odnosno VII/I stepen stručne spreme.

IV

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

– koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH
– koja je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona;
– koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
– kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;

Predsjednik – 1 član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili duže.

V

Sastav općinske izborne komisije treba biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništa provedenom na državnom nivou.

U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manjeg zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.

VI

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– kraća biografija sa ličnim podacima ( ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt);
– ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
– dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo);
– svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti;
– svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH (da nije član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke );
– svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili duže.
– ovjerena fotokopija lične karte i
uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a .

VII

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik će izvršiti klasifikaciju kandidata.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave na Javni oglas, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Travnik
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik, Općina Travnik, Konatur bb.
sa naznakom:
”JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA OIK-e -NE OTVARATI”

Općina Travnik