BH Telecom
Arhiva

OPĆINA TRAVNIK: Konačna Rang lista studenata u akademskoj 2015/2016 godini

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
N A Č E L N I K
Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima i studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini

Broj: 01-34-16-1145/15-4
Datum: 22.01.2016.g.

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini utvrđen je:

KONAČNI TABELARNI PRIKAZ
DODJELJENIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI

I REDOVNI STUDENTI

I GODINA

Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 (dvanaest) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Jelena Jovičić 40+10 20+5 75
2. Ajla Bešlija 40+10 20+5 75
3. Azira Otuzbir 40+10 16+5 71
4. Milan Cvijetić 30 20+5+15 70 Dijete bez oba roditelja
5. Berina Adilović 40+10 12+5 67
6. Lamija Keško 40+10 12+5 67
7. Melika Hodžić 40 20+5 65 4,94 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
8. Ehlimana Selman 40 20+5 65 4,84 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
9. Elvedina Osmanović 40 20+5 65 4,79 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
10. Mitheta Ćurić 40 20+5 65 4,78 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
11. Ilma Zolota 40 20+5 65 4,74 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
12. Monika Sikirić 40 20+5 65 4,65 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
13. Sarah Kokić 40 20+5 65 4,64 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
14. Aiša Alnasnry 40 20+5 65 4,60 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
15. Azra Silajđić 40 20+5 65 4,56 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
16. Melina Dizdarević 40 20+5 65 4,52 prosjek ocjena za sva 4 razreda Srednje škole
17. Šeherzada Šakić 40+10 8+5 63 Otac 60% RVI
18. Luka Lučić 36 16+5+5 62 Otac RVI 60%
19. Elma Grabus 40 15+5 61
20. Andrea Glavaš 40 16+5 61
21. Ajla Hatarić 38 12+5 61
22. Dejan Žilić 36 20+5 61
23. Lejla Arslanović 40 16+5 61
24. Merjem Mameledžija 40 16+5 61
25. Elvida Tarakčija 40 20 60
26. Amina Palić 40 20 60
27. Zlatan Hegić 40 20 60
28. Mirela Kovačević 40 5+15 60
29. Vildana Skrobo 38 16+5 59
30. Amra Delić 34 20+5 59
31. Đenita Pinjo 38 20 58
32. Iva Bilić 36 16+5 57
33. Šeherzada Hodžić 32 20+5 57
34. Azra Selimović 40 12+5 57
35. Almedina Dervić 40 12+5 57
36. Dina Vrebac 40 16 56
37. Monika Barišić 40+10 0+5 55
38. Marta Kolenda 38 12+5 55
39. Nejra Bradić 40+10 5 55
40. Mirsada Zahirović 30 20+5 55
41. Ajdin Langić 38 16 54
42. Matej Đepina 40 8+5 53
43. Franjo Đido 40 8+5 53
44. Ema Topalović 40 8+5 53
45. Emrah Smajilović 28 20+5 53
46. Matea Trupina 26 20+5 51
47. Ramo Jusić 30 20 50
48. Mediha Grabus 30 20 50
49. Mersiha Grabus 30 20 50
50. Ajsela Kovać 28 16+5 49
51. Velida Drobo 32 12+5 49
52. Merima Melić 40 4+5 49
53. Anes Saldum 40 8 48
54. Lejla Begović 30 12+5 47
55. Monika Lovrić 38 8 46
56. Selma Purić 34 12 46
57. Lejla Čejvan 40 0+5 45
58. Imla Terzić 40 0+5 45
59. Neđla Kadić 36 8 44
60. Hana Durmišević 38 0+5 43
61. Azra Skrobo 34 8 42
62. Amina Skopljak 36 0+5 41
63. Juro Nerovćić 24 12+5 41 Otac RVI 80%
64. Adnan Šakić 40 0 40
65. Emra Brljak 32 0+5 37
66. Aiša Rubanović 32 4 36
67. Abdulah Jusić 24 12 36
68. Amra Delić 26 8 34
69. Arslan Tuco 24 8 32
70. Amina Fazlić 24 0+5 29
71. Marina Ivančić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
72. Omar Alloch 0 Nedostaju dokazi o primanjima za članove domaćinstva (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
73. Marija Rajić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
74. Bella Marković 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku i za brata (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
75. Sadeta Buljubašić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
76. Ajdina Karić 0 Nedostaje dokumentacija i Uvjerenje o upisu (Član 6. stav 1. tačka 3 Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
77. Đana Karić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
78. Emina Goran
0 Nedostaje dokaz za brata (Uvjerenje sa biroa iz 2014.g.)
79. Stevo Cvijetić 26 20+5+15 66 Brat Milan ostvario pravo na stipendiju

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Jelena Jovičić
2. Ajla Bešlija
3. Azira Otuzbir
4. Milan Cvijetić
5. Berina Adilović
6. Lamija Keško
7. Melika Hodžić
8. Ehlimana Selman
9. Elvedina Osmanović
10. Mitheta Ćurić
11. Ilma Zolota
12. Monika Sikirić

II GODINA

Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 23 (dvadesettri) stipendije, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Suada Adilović 40 8+15 63
2. Emra Zukić 40 16 56
3. Ajdin Fazlić 35 20 55
4. Amina Hozo 30 20+5 55
5. Abdulah Jašarević 35 12+5 52
6. Martina Matošević 25 20+5 50
7. Hidajeta Aganović 25 20+5 50
8. Irena Volić 25 20+5 50
9. Almedina Mehić 40 8 48
10. Emir Mujčić 25 20 45
11. Nudžejma Šabanović 35 4+5 44
12. Emina Ramić 40 4 44
13. Sana Karać 30 8+5 43
14. Tea Kafadar 25 12+5 42
15. Emina Nesimi 20 16+5 41
16. Dženita Mameledžija 20 16+5 41
17. Amar Lendo 20 16+5 41
18. Anita Cakalin 15 20+5 40
19. Suad Hodžić 15 20+5 40
20. Edin Tarakčija 15 20+5 40
21. Eldina Jusić 15 20+5 40
22. Đemila Alihodža 15 20+5 40
23. Anida Čorbić 30 4+5 39
24. Anela Mameledžija 20 12+5 37
25. Belmin Salkica 25 12 37
26. Merima Adilović 20 12+5 37
27. Emina Muslimović 20 10+5 35
28. Mateja Cakalin 25 4+5 34
29. Alma Adilović 20 8+5 33
30. Lejla Mukić 15 12+5 32
31. Azra Hasanbegović 10 16+5 31
32. Amina Keljalić 5 20+5 30
33. Džemail Genjga 10 20 30
34. Adin Zejnić 10 20 30
35. Katarina Spajić 15 8+5 28
36. Emir Peco 15 8+5 28
37. Šemsudin Kadrić 4 8+15 28 Porodica poginulih
38. Belma Nalić 20 8 28
39. Sanja Marković 10 12+5 27
40. Mirza Krnjić 10 12+5 27
41. Emina Smaiš 20 0+5 25
42. Ivan Banušić 5 20 25
43. Benjamin Razić 20 0+5 25
44. Toni Sandro Martić 20 0+5 25
45. Džena Čanćić 20 0 20
46. Belma Halep 20 0 20
47. Ergin Terzić 15 0+5 20
48. Lamija Šakić 15 5 19
49. Bekir Grabus 10 8 18
50. Rudolf Petrušić 10 8 18
51. Martina Žilić 10 0+5 15
52. Christian Ervin Janković 10 4 14
53. Mirza Duvnjak 10 0 10
54. Fatima Palić 0 Nedostaje dokaz za sestru (član 6. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
55. Maja Škraba 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
56. Larisa Smajlović 0 Nedostaje dokaz za sestru (član 6. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Suada Adilović
2. Emra Zukić
3. Ajdin Fazlić
4. Amina Hozo
5. Abdulah Jašarević
6. Martina Matošević
7. Hidajeta Aganović
8. Almedina Mehić
9. Emir Mujčić
10. Irena Volić
11. Nudžejma Šabanović
12. Emina Ramić
13. Sana Karać
14. Tea Kafadar
15. Emina Nesimi
16. Dženita Mameleđija
17. Amar Lendo
18. Anita Cakalin
19. Suad Hodžić
20. Edin Tarakčija
21. EldinaJusić
22. Đemila Alihodža
23. Anida Čorbić.

III GODINA

Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno dvadesettri (23) stipendije, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Maja Salkić 40 20 60
2. Paul Marijanović 30 20+5+5 60 Otac RVI 70%
3. Dževida Tarakčija 35 20+5 60
4. Emina Jusufbašić 40 12+5 57
5. Emina Islamović 40 16 56
6. Monika Gujić 16 35+5 56
7. Mirsada Karić 30 20+5 55
8. Fatima Baltić 30 20+5 55
9. Ida Bajramović 40 8+5 53
10. Sumeja Grabus 30 16+5 51
11. Melisa Aščić 30 20 50
12. Aida Đedović 30 20 50
13. Lejla Zukić 35 12 47
14. Medina Bektaš 35 12 47
15. Ahmed Zukić 16 30 46
16. Suada Ganić 40 0+5 45 Otac RVI 80%
17. Amina Skrobo 20 20+5 45 Porodica civilne žrtve rata
18. Mirko Bagarić 20 20+5 45
19. Ahmed Palić 35 8 43
20. Aziza Mrkonja 30 12 42
21. Džula Hasičić 15 20+5 40
22. Emina Hasanagić 35 0+5 40
23. Meldina Poparić 20 20 40 7,75 prosjek osjena
24. Amel Lozić 20 20 40 7,70 prosjek ocjena
25. Ana Mišković 15 16+5 36
26. Sulejman Delić 5 12+15 32 Porodica poginulih
27. Belmin Mameleđija 10 16+5 31
28. Almin Latović 25 0+5 30
29. Alen Čejvan 5 20+5 30
30. Hadis Perenda 15 12 27
31. Mirela Halilović 10 12+5 27
32. Emina Karahodža 20 0+5 25
33. Amina Ganić 15 4+5 24
34. Ivona Dujmović 15 4+5 24
35. Zerina Mujkić 15 4+5 24
36. Bilal Suljić 5 12+5 22
37. Ismet Zolota 20 0 20
38. Hana Lozić 4 10+5 19
39. Alen Duraković 0 Nedostaje dokaz za sestru (član 6. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
40. Jasmin Đubo 0 Neovjerena fotokopija čeka od penzije (Član 6. stav 1. tačka 3 Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
41. Amir Livnjak 0 Fotokopija čeka od penzije nije ovjerena (Član 6. stav 1. tačka 3 Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
42. Mustafa Karić 0 Nedostaje dokaz za majku (Član 6. stav 1. tačka 3 Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
43. Ilija Babić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (Član 6. stav 1. tačka 3 Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Maja Salkić
2. Paul Marijanović
3. Dževida Tarakčija
4. Emina Jusufbašić
5. Emina Islamović
6. Monika Gujić
7. Mirsada Karić
8. Fatima Baltić
9. Ida Bajramović
10. Sumeja Grabus
11. Melisa Aščić
12. Aida Đedović
13. Lejla Zukić
14. Medina Bektaš
15. Ahmed Zukić
16. Suada Ganić
17. Amina Skrobo
18. Mirko Bagarić
19. Ahmed Palić
20. Aziza Mrkonja
21. Džula Hasičić
22. Emina Hasanagić
23. Meldina Poparić.

IV GODINA

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno osamnaest (18) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Romana Ibrahimi 40+10 0 70
2. Ivan Prošić 35 8+15+5 63 Porodica poginulih
3. Rismir Krajišnik 40+10 12 62
4. Elvis Rabihić 35 8+15 58 Porodica poginulih
5. Benjamin Vrebac 35 16+5 56
6. Armin Zukić 30 20+5 55
7. Alaga Zelkanović 35 20 55
8. Amela Šaheta 40 12 52
9. Medina Žužić 35 0+15 50
10. Belma Mešić 30 12+5 47
11. Indžić Ibrahim 40 4 44
12. Samir Hrnjić 30 8+5 43 Otac RVI 80%
13. Mensura Šiljak 20 16+5 41
14. Dženana Herceg 20 16+5 41
15. Jasmina Husanović 20 16+5+5 41
16. Đenita Mameledžija 25 0+15 40 8,11 prosjek ocjena Porodica poginulih
17. Antonio Bilić 20 20 40 7,72 prosjek ocjena
18. Elma Alispahić 20 20 40 7,66 prosjek ocjena
19. Andrea Bikić 20 20 40 7,61 prosjek ocjena
20. Amina Konjalić 15 20+5 40 7,45 prosjek ocjena
21. Haris Kljajić 15 20+5 40 7,26 prosjek ocjena
22. Jasmina Ribić 15 16+5 36
23. Đejlana Begović 15 16+5 36
24. Nikolina Babić 20 16 36
25. Esma Čorbić 15 20 35
26. Sabrina Smajlović 10 20+5 35
27. Azra Kasumović 10 20+5 35
28. Merima Lozić 10 20+5 35
29. Muamer Genjga 10 16+5 31
30. Nirvana Baltić 15 8+5 28
31. Adnan Mešić 15 8+5 28
32. Irijan Mević 10 12 22
33. Hasan Skopljak 15 0 15
34. Ismar Kargić 5 4 9
35. Adis Selman 0 Nepotpuna dok. Nedostaje dokaz o ocjenama, priložena lista ocjena bez imena i prezimena (Član 6. stav 1. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
36. Ines Sujoldžić 0 Nepotpuna dokumentacija:
Nedostaje dokaz za brata,
fotokopija čeka od penzije neovjerena, Fotokopija
Rješenja o statusu porodice poginulih neovjerena (Član 6. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Romana Ibrahimi
2. Ivan Prošić
3. Rismir Krajišnik
4. Elvis Rabihić
5. Benjamin Vrebac
6. Armin Zukić
7. Alaga Zelkanović
8. Amela Šaheta
9. Medina Žužić
10. Belma Mešić
11. Indžić Ibrahim
12. Samir Hrnjić
13. Mensura Šiljak
14. Dženana Herceg
15. Jasmina Hasanović
16. Đenita Mameledžija
17. Antonio Bilić
18. Elma Alispahić.

V GODINA

Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 +2 (četrnaest) stipendija,kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Iva Popović 40+10 8+5 63
2. Alena Hadžimujić 15 20+15+5 55 Dijete bez oba roditelja
3. Vedran Kolasević 30 20+5 55
4. Robert Biljaka 30 16+5 51
5. Almedina Hatarić 40+10 0 50
6. Matea Brkić 20 20+5+5 50 Otac RVI 70%
7. Suada Menzil 40 8 48
8. Ena Omerović 30 12+5 47
9. Salih Mehić 20 20+5 45
10. Minja Mijatović 20 20+5 45
11. Muamer Skrobo 20 20+5 45
12. Mehrija Hasičić 40 0+5 45
13. Mensur Omerdić 25 12+5 42
14. Marijana Kolenda 20 16+5 41
15. Almir Peco 35 0+5 40
16. Šejla Behlić 15 16+5 36
17. Amila Planinčić 30 0+5 35
18. Sedina Šiljak 10 16+5 31
19. Kasim Mameledžija 25 0+5 30
20. Belma Pilavić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član 6. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Obzirom da su za VI godinu studija podnesena 2 zahtjeva i oba su za deficitarna zanimanja, a da za redovne studente ostalih zanimanja nije podnesen niti jedan zahjev za VI godinu studija, 2 stipendije sa VI godine se dodjeljuju na V godini studija, te će se stoga za V godinu studija dodjeliti ukupno 14 stipendija (12+2), što je u skladu sa članom VII, stav. 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Stipendije za V godinu studija se dodjeljuju kako slijedi:

1. Iva Popović
2. Alena Hadžimujić
3. Vedran Kolasević
4. Robert Biljaka
5. Almedina Hatarić
6. Matea Brkić
7. Suada Menzil
8. Ena Omerović
9. Salih Mehić
10. Minja Mijatović
11. Muamer Skrobo
12. Mehrija Hasičić
13. Mensur Omerdić
14. Marijana Kolenda.

VI GODINA

Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.

Nakon pregleda svih pristiglih prijava za VI godinu studija Komisija je utvrdila da su za VI godinu studija podnesena dva (2) zahtjeva i to oba za deficitarna zanimanja, tako da za VI godinu studija nema pristiglih prijava za redovne studente koji nisu deficitarna zanimanja.

Z A K LJ U Č A K

Razmatrajući pristigle zahtjeve po svim godinama redovnih studenata Komisija je konstatovala:
– da su za VI godinu podnesen samo 2 zahtjeva i to za deficitarna zanimanja, tako da za VI godinu nije dodjeljena ni jedna stipendija za redovne studente.

Zbog svega naprijed iznesenog Komisija je donijela slijedeći zaključak:

– 2 neraspoređene stipendije predviđene za VI godinu redovnih studija se raspoređuju na V godinu redovnih studija.

II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa o dodjeli stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015/2016.godini utvrđen je konačan tabelarni prikaz dodjeljenih stipendija:

I GODINA

Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4+3 (sedam) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Rahima Glavaš 40+10 20+5 75
2. Marko Miletić 40+10 20+5 75 Učenik generacije
3. Meho Zahirović 40+10 12+5 67 Učenik generacije
4. Amila Kovač 40+10 12+5 67 Učenik generacije
5. Adem Ćogić 38 20+5 63
6. Adna Karajko 38 20+5 63
7. Kristina Babić 40 16+5 61
8. Namira Softić 40 12+5 57
9. Elmin Sejdić 40 12+5 57
0. Aida Palić 36 16+5 57
11. Dženan Kahrić 32 20+5 57
12. Amila Muslimović 40 8+5 53
13. Kenan Gasal 30 12+5+5 52
14. Iva Spajić 38 8+5 51
15. Lejla Varenković 38 5+5 51
16. Sanjin Šehić 40 0+5 45
17. Alma Suhonić 32 0+5 37
18. Bakir Šero 0 Nedostaje Izjava da ne prima stipendiju ni kredit drugog davaoca (Član 6. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Obzirom da su za III godinu studija defeicitarnih zanimanja podnesena 4 zahtjeva, 3 nedodjeljene stipendija sa III godine se dodjeljuju na I godini studija, te će se stoga za I godinu studija dodjeliti ukupno 7 stipendija (4+3), što je u skladu sa članom VII, stav. 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Rahima Glavaš
2. Marko Miletić
3. Meho Zahirović
4. Amila Kovač
5. Adem Čogić
6. Adna Karajko
7. Kristina Babić.

II GODINA

Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6 (šest) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Muaz Kasumović 40 12+5 57
2. Sadija Zolota 30 16+5 51
3. Darko Kolenda 20 20+5 45
4. Anes Lozić 15 20+5 40
5. Medina Kazija 15 16+5 36
6. Amina Avdić 15 8+5 28

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Muaz Kasumović
2. Sadija Zolota
3. Darko Kolenda
4. Anes Lozić
5. Medina Kazija
6. Amina Avdić.

III GODINA

Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno sedam (7) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Antonela Buzić 20+5 16 41
2. Amra Lepir 10+5 16 31
3. Ummihana Maglić 10+5 20 35
4. Senaudin Fuško 10+5 12 27
5.
6.
7.

Obzirom das u se za III godinu studija deficitarnih zanimanja prijavila samo 4 kandidata i isti su ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa, za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

1. Antonela Buzić
2. Amra Lepir
3. Ummihana Maglić
4. Senaudin Fuško.
Tri (3) nedodjeljene stipendija rasporedit će se na prvu godinu studija deficitarnih zanimanja.

.

IV GODINA

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno sedam (7) stipendija, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Zoran Radovanović 30+5 20 55
2. Amina Sejdić 20+5 12+15 52
3. Dinka Čajdin 20+5 20 45
4. Amra Novalić 20+5 20 45
5. Marija Sikirić 30+5 4 39
6. Mirza Begić 15+5 16 36
7. Amra Silnović 10+5 4+15 34
8. Ela Vavra 25+5 0 30

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Zoran Radovanović
2. Amina Sejdić
3. Dinka Čajdin
4. Amra Novalić
5. Marija Sikirić
6. Mirza Begić
7. Amra Silnović.

V GODINA

Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3+1 (četiri) stipendije, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Amra Bajrić 35+5 12 52
2. Ivan Martić 25+5 20 50
3. Josip Marijanović 20+5 20 45
4. Selma Kulenović 35+5 0 40
5. Admir Imamović 15+5 16 36
6. Karlo Ajvazović 15+5 0 20
7. Admir Jahić 15+5 0 20

Zaključak

Obzirom da je za VI godinu studija defeicitarnih zanimanja podnesena 2 zahtjeva, 1 nedodjeljena stipendija sa VI godine se dodjeljuju na V godini studija, te će se stoga za V godinu studija dodjeliti ukupno 4 stipendije (3+1), što je u skladu sa članom VII, stav. 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

1. Amra Bajrić
2. Ivan Martić
3. Josip Marijanović
4. Selma Kulenović.

VI GODINA

Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Miralem Langić 35+5 8 48
2. Vildana Kadić 25+5 16 46
3.

Zaključak

Obzirom das u se za VI godinu studija deficitarnih zanimanja prijavila samo 2 kandidata i isti su ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

1. Miralem Langić
2. Vildana Kadić.

Z A K LJ U Č A K

1. Članom VII. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija redovnim studentima zanimanja definisano je: “Ako se za određenu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata, stipendije će se dodjeliti studentima sa prethodne godine studija sa največim brojem bodova na rang listi redovnih studenata za tu godinu studija, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju na svojoj godini studija.”
Iz gore navedenog razloga Komisija je jednoglasno zaključila da obzirom da se za VI godinu redovnog studija nije prijavio niti jedan student, 2 nedodjeljene stipendije sa VI godine će se dodjeliti na prethodnoj V (petoj) godini studija.

2. Članom VIII. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je: “Ako se za određenu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata deficitarnog zanimanja, stipendije će se dodjeliti studentima deficitarnog zanimanja sa prethodne godine studija sa največim brojem bodova na rang listi redovnih studenata za tu godinu studija, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju na svojoj godini studija.”

Iz gore navedenog razloga Komisija je jednoglasno zaključila da:
– obzirom da su se za III godinu studija deficitarnih zanimanja prijavila samo 4 studenta, 3 nedodjeljene stipendije sa III godine će se dodjeliti na I (prvoj) godini studija deficitarnih zanimanja.
– obzirom da su se za VI godinu studija deficitarnih zanimanja prijavila samo 2 studenta, 1 nedodjeljena stipendije sa VI godine će se dodjeliti na prethodnoj V (petoj) godini studija deficitarnih zanimanja.
NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova). U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.

IZVJEŠTAJ SAČINILA PREDSJEDNIK KOMISIJE:

Marija Perić, tehn.sekretar Adnan Šatrović

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 30.01.2016.godine (subota), sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Na potpisivanje ugovora studenti su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekučeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Općina Travnik