Aktuelno

Općinska izborna komisija Travnik: Ponovni javni oglas za rezerve

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. lzbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Travnik, raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i timova za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

I. Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnih timova i članova timova za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.1zbornog zakona BiH):

koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a lzbornog zakona BiH;

koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviclenim članom 2.12 stav (4) lzbornog zakona;

koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Lokalnim izborima 2020. godine);

i

kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

– da ima prijavljeno prebivalište na području općine Travnik.

III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na Javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijave

Krajnji rok za podnošenje prijave je 25.08.2022.godine do 18;00 sati.

V. Organ za provođenje postupka izbora kandidata

Proceduru izbora kandidata po Javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Travnik.

Vl. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u Općini Travnik (kancelarija broj 6.) ili na internet-stranici Općine Travnik. Prijavu na Javni oglas kandidati mogu dostavili lično u zgradu Općine Travnik (kancelarija broj 6) ili u zatvorenoj koverti poštom na adresu: Općinska izborna komisija Travnik adresa: ulica Mehmed Paše Kukavice bb, 72270 Travnik naznakom:
za Općinsku izbornu komisiju Travnik, „Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati”.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave Općinska izborna komisija Travnik neće razmatrati.

Kandidati koji budu imenovani na rezervnu listu ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama Centralne izborne komisije BiH broj: 07-1-07-1-1351-1/22 od 04.08.2022.godine.

Ponovni javni oglas: Rezervna lista 2022