Aktuelno

Osnovna škola ”Dolac” Travnik traži tri nova uposlenika na određeno vrijeme

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik

Osnovna škola”Dolac“

Dolac na Lašvi

Broj: 310 / 2022

Dana: 17. 8. 2022.

 

 

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu                   („Sl novine SBK“, broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora broj: 300 / 2022 od 11. 8. 2022. i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/2022-212-18-1, JU OŠ „Dolac“, Dolac n/L, raspisuje:

 

                                                             JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac, 6 sati nastave sedmično na određeno radno vrijeme do 30.06.2023.godine
 2. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 4 sata nastave sedmično na određeno radno vrijeme do 30.06.2023.godine
 3. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac, 2 sata nastave sedmično na određeno radno vrijeme do 30.06.2023.godine

 

 

 1. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

 

 1. Opis poslova i radnih zadataka za navedeno radno mjesto odnosi se na izvođenje nastave  u okviru svoje struke prema Nastavnom planu i programu i obavljanju administrativnih i stručnih poslova u vezi s nastavom.

 

 • Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit
 7. kandidati koji budu primljeni, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje tri dana nakon prijema.

 

 1. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

 

 1. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno radno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene novine 9/20), što dokazuju Rješenjem o tehnološkom višku, Ugovorom o radu iz matične škole, potvrdom o dužini radnog staža (PIO), potvrdom škole da su u stalnom radnom odnosu i broju časova koji im nedostaju (škole s područja SBK). Prednost  pri zapošljavanju kod tehnološkog viška i nadopune norme  imaju kandidati iz osnovnih škola.

 

 1. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

 

 • Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz oglasa.

 

 • Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem „www.os-dolac.mozks-ksb.ba“

 

 1. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju). Pismeni dio ispita održat će se 30.8.2022. godine ( utorak ) u 09:30 sati u prostorijama škole, a o terminu usmenog ispita kandidat će biti obaviješten na pismenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazanom vremenu smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 

 

 

 

 1. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa iz oblasti:
 2. općeg znanja,
 3. Zakona o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima i podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi,
 4. metodike, odnosno didaktike za nastavnu poziciju.

 

 

 1. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Dolac“.

 

 • Kandidatima se neće vraćati dokumentacija i mogu je podići lično.

 

 

 

 • Izabrani kandidat obaveznan su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

 • Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail_a škole: skoladolac@bih.net.ba ili na  kontakt telefon 030 –516 – 095

 

Prijava na oglas podnosi se komisiji putem pošte na adresu: OŠ „Dolac“ , Dolac na Lašvi bb. 72278 Dolac n/L, u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Direktor škole

Mithat Škrijelj