BH Telecom
Aktuelno

Osnovna škola ”Dolac” Travnik u radni odnos prima tri radnika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Općina Travnik
Osnovna škola”Dolac“
Dolac na Lašvi
Broj: 251 / 2023

Dana: 20. 09. 2023.

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3.
Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu
(„Sl novine SBK“, broj: 7/19), Pravilniku o postupku prijema u radni odnos škole,
Odluke Upravnog odbora broj: 182/2023 od 07. 07. 2023. i Saglasnosti Ministarstva
obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/2023-205-17,
JU OŠ „Dolac“, Dolac n/L, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac, 7 sati nastave sedmično na određeno radno
vrijeme do 30.06.2024.godine
2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, 3 sata nastave sedmično na određeno
radno vrijeme do 30.06.2024.godine
3. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 20 sati nastave sedmično na određeno radno vrijeme
do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2024.godine

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18),
kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o
osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za
osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i
dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne
škole br. 01-38-954/09-2.

II. Opis poslova i radnih zadataka za navedeno radno mjesto odnosi se na izvođenje
nastave u okviru svoje struke prema Nastavnom planu i programu i obavljanju
administrativnih i stručnih poslova u vezi s nastavom.

III. Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj
telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora
biti svojeručno potpisana.
2. biografija, svojeručno potpisana,
3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi ( kandidati koji su završili studij po
Bolonjskom procesu, dužni su dostaviti uz diplomu i Suplement / dodatak diplomi ),
6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

IV. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili
ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

V. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u
školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno
radno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene
novine 5/23), što dokazuju Rješenjem o tehnološkom višku, Ugovorom o radu iz matične
škole, potvrdom o dužini radnog staža (PIO), potvrdom škole da su u stalnom radnom
odnosu i broju časova koji im nedostaju (škole s područja SBK). Prednost pri
zapošljavanju kod tehnološkog viška i nadopune norme imaju kandidati iz osnovnih
škola u skladu sa Odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja
( Sl. novine 5/23, Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela
nastavne norme i proglašenjem tehnološkog viška u SBK ( Sl. 11/20 ). Kandidat koji se u
prijavi na javni konkurs poziva na pravo prioriteta, treba dostaviti:
-Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani
časovi koje radnik obavlja u školi u SBK i časovi koji nedostaju za punu nastavnu
normu,
-Bodovnu listu utvrđenu prilikom proglašenja tehnološkog viška,
-Bodovnu listu za osobe koje ostaju bez dijela nastavne norme,
-Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme
( dokaz iz PIO / MIO )
Sve isprave i dokaze kandidati su dužni priložiti u originalu ili kopiji koja ne smije
biti starija od 6 mjeseci.

VI. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava
u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima
demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu
pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju
odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.)
koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem
imaju prednost.

VII. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene
pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija
nije potpuna putem „www.os-dolac.mozks-ksb.ba“

IX. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i
usmeni intervju). Pismeni dio ispita održat će se 04.10.2023. godine ( četvrtak ) u
11:00 sati u prostorijama škole, a o terminu usmenog ispita kandidat će biti obaviješten
na pismenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazanom vremenu smatrat će se
da su odustali od prijave na javni oglas.

X. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa iz oblasti:
a) općeg znanja,
b) Zakona o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima i podzakonskim aktima
kojima se reguliše rad u školi,
c) metodike, odnosno didaktike za nastavnu poziciju.

XI. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u
Osnovnoj školi „Dolac“.

XII. Odluku o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i lista uspješnih kandidata sa
bodovima dostavlja se kandidatima putem e-mail adrese kandidata u roku od 8 dana od
dana donošenja Odluke, a dostava navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom
istekom osmog dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i
vrijeme za žalbu.

XIII. Kandidatima se neće vraćati dokumentacija i mogu je podići lično.

XIV. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko
uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

XV. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail_a škole:
os.skoladolac@bih.net.ba ili na kontakt telefon 030 –516 – 095

Prijava na oglas podnosi se komisiji putem pošte na adresu: OŠ „Dolac“ , Dolac na Lašvi bb.
72278 Dolac n/L, u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI
OGLAS.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici škole.
Direktor škole
Mithat Škrijelj

OŠ Dolac