BH Telecom
Arhiva

Sporazum o ustupanju usluga daljinskog grijanja u Travniku – nezakonit!

Zakonom o konkurenciji, donesenim u 2001. godini, je uspostavljeno, dana 01. svibnja 2004. godine, Konkurencijsko vijeće kao samostalno i neovisno tijelo s statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće ima isključivu ovlast u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Na stranici 31. svog Rješenja broj: 05-26-2-037-49-II/14 od 22.12.2015.godine, ovo tijelo je konstatovalo koji su razlozi zbog kojih je nekoliko hiljada tužbi koje je podnijela kompanija Unis Energetika – nezakoniti:

“Nalaže se privrednom subjektu UNIS Eneregetika da u roku od 60 dana uskladi Sporazum sa Zakonom o konkurenciji i nalože se da svaka dalja aktivnost koja je protivna odredbama ovog Zakona obustavljena” – stoji, pored ostalog, u Rješenju Konkurencijskog vijeća BiH koje sačinjeno na 32 stranice.

Postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH pokrenulo je Udruženje potrošača „Klub potrošača Srednja Bosna“ zastupano po advokatu Adisu Ribiću iz Travnika, a nakon brojnih tužbi od strane UNIS Energetike protiv građana koji su isključeni sa sistema centralnog grijanja, ali su i dalje dobijali račune za tzv. fiksni trošak.

Prema riječima Admira Arnautovića iz Kluba potrošača SBK, ovo rješenje je konačno, te će uskoro biti objavljeno i u Službenim novinama.

Travnicki.INFO