Arhiva

Sveučilište/Univerzitet Vitez – Konkurs za upis studenata

Raspisuje se konkurs za upis studenata u akademsku 2015/2016.godinu za slijedeće fakultete Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez:

1. Fakultet poslovne ekonomije
Smjer: Poduzetnički menadžment
Smjer: Financije i računovodstvo

1. Fakultet pravnih nauka
Smjer: Opće pravo

2. Fakultet informacijskih tehnologija
Smjer: Poslovna informatika
Smjer: Informacijske tehnologije

3. Fakultet zdravstvenih studija (realizira se samo na I i II ciklusu)
Smjer: Sestrinstvo
Smjer: Fizioterapija i radna terapija
Smjer: Sanitarni inžinjering

Na starije godine studija upisat će se studenti u skladu sa položenim ispitima iz prethodne godine i ispunjavanjem uvjeta za upis u II i III godinu studija.

Dokumenti koje je potrebno priložiti pri upisu, zavisno od ciklusa studija:
Studenti koji se upisuju na I godinu I ciklusa studija prilažu:
• svjedočanstva o završenim razredima u srednjoj školi,
• diplomu srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• kopija lične karte/osobne iskaznice,
• cipsovu potvrdu prebivališta,
• dvije fotografije,
• četiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvene njege,
• sanitarnu knjižicu za studente Fakulteta zdravstvene njege (original ili kopiju)

Studenti starijih godina I ciklusa studija prilažu:
-uvjerenje o položenim ispitima,
-nastavni plan i program,
-svjedočanstva o završenim razredima u srednjoj školi,
-diplomu srednje škole,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-kopija lične karte/osobne iskaznice
-cipsovu potvrdu prebivališta,
-2 fotografije,
-četiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvene njege,
-sanitarnu knjižicu za studente Fakulteta zdravstvene njege (original ili kopiju)

Studenti koji se upisuju na magistarski studij prilažu:
-CV,
-popunjen upisni obrazac,
-ovjerena fotokopija diplome I ciklusa studija,
-uvjerenje o položenim ispitima,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-kopija lične karte/osobne iskaznice,
-cipsova potvrda prebivališta,
-2 fotografije.

Studenti koji se upisuju na doktorski studij prilažu:
-CV,
-ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa studija,
-ovjerenu fotokopiju diplome II ciklusa studija,
-uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-kopija lične karte/osobne iskaznice,
-cipsovu potvrdu prebivališta,
-2 fotografije.

Napominjemo da na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ Vitez možete upisati pored redovnog i vanrednog studija i studij učenja na daljinu/distance learning.

Prvi ciklus studija po Bolojskom procesu traje četiri godine – osam semestara.

Magistarski studij se organizira u skladu sa Bolonjskim procesom kao II ciklus studiranja i traje jednu godinu – dva semestra.

Doktorski studij se organizira u skladu sa Bolonjskim procesom kao III ciklus studiranja i traje tri godine – šest semestara.

 

Predavači na Sveučilištu/Univerzitetu su poznati i afirmirani profesori koji su garant kvalitetnom i uspješnom studiju. Imena profesora kao i detaljnije informacije o Sveučilištu/Univerzitetu, fakultetima i smjerovima možete nači na web stranici www.unvi.edu.ba ili na telefon:

Studentska služba: 030/509-750, 509-761, 509-762 i 509-764
Fax. 030/509-759, 509-758.
E-mail: studentska.sluzba@unvi.edu.ba

Kontakt za magistarski i doktorski studij:
Mirsada Salkica, 030/509-763, e-mail: mirsada.salkica@unvi.edu.ba

Školarina se može platiti u više rata.

Prijave za upis podnose se studentskoj službi:
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez
Školska 23, 72270 Travnik

Za upis nije predviđen prijemni ispit a traje do popune predviđenog broja studenata.

 

Travnicki.INFO